Ledigheten går ned i Malvik

Ved utgangen av mars er det 182 helt ledige i Malvik. Dette er en nedgang på elleve siden utgangen av februar. 

Totalt er det 19 personer flere i arbeid i Malvik nå enn ved årsskifetviser tallene fra NAV som ble offentliggjort fredag.

Av disse er det én kvinne og ti menn som har kommet seg i jobb i løpet av mars. Ledigheten utgjør nå 2,5 % av arbeidsstyrken i Malvik.

Følger trenden

For Sør-Trøndelag er 2,4 prosent helt ledige i fylket. Legger vi til ordinære tiltaksdeltakere har fylket en bruttoledighet på 3,1 prosent.

Ledigheten fortsetter å holde seg lav i Sør-Trøndelag, og ligger i mars godt under snittet for landet som er på 2,9 prosent. Justert for naturlige sesongsvingninger ligger ledigheten i fylket på 2,3 prosent.

I mars er 1 256 personer i fylket i et arbeidsrettet tiltak. Det tilsvarer 0,7 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 29 prosent fra i fjor. Den største prosentvise økningen er det lønnstilskudd som står for.

– Vi ser positivt på økningen i bruk av lønnstilskudd. Arbeidssøkeren blir ansatt i bedriften og mottar ordinær lønn, mens bedriften får et tilskudd til lønnen. Vi ser at tiltaket ofte gir mulighet for varig arbeid, sier Arve Winsnes, avdelingsdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Ledigheten synker mest blant de under 30 år

Med unntak av de over 60 år, synker ledigheten i alle aldersgrupper og mest for de under 30 år.

– Det er svært positivt at ungdomsledigheten går ned. Ungdom er en prioritert gruppe hos NAV i Sør-Trøndelag, og vi samarbeider tett både med skolen og næringslivet for å hindre frafall eller for å få ungdommene ut i arbeid og aktivitet, sier Winsnes.

Kun fire kommuner med økende ledighet

Med unntak av Rissa har alle kommunene i fylket en arbeidsledighet under 3 prosent. Ledigheten øker i Melhus, Rennebu, Rissa og Roan. Sistnevnte er kommunen med størst ledighetsøkning. Ledighetsnedgangen er størst i Osen, fulgt av Midtre Gauldal, Bjugn og Klæbu. Osen ligger lavest i fylket med 0,6 prosent, og har mer enn halvert ledighet siden i fjor. I Røros ligger ledigheten på 1,5 prosent, fulgt av Snillfjord med 1,6 prosent. Høyest ledighet finner vi i Rissa med 4 prosent, hvor ledigheten har økt med 30 prosent fra i fjor.