Kan bli billigere bom på E6

Vil fjerne rabatt ved forskuddsinnbetaling av bompenger.

Statens vegvesen har bedt Malvik kommune og nabokommunen Stjørdal uttale seg om et forslag med omlegging av bompengetakster.

Stortinget har vedtatt at bompengesatser og rabattsystemer over hele landet skal forenkles og standardiseres.

Målet er å få flere til å bruke autopass-brikke og skape et enklere system som er billigere å administrere.

Forslaget går i korte trekk ut på at det skal bli enklere for flere å få rabatter.

Rabatten blir 20 prosent for trafikanter som monterer autopassbrikker i bilene og det settes ett Månedstak på 40 passeringer.

Innføring av månedstak for takstgruppe 1 (biler under 3.500 kg) foreslås for å hindre for høy økning av belastning på enkeltbrukere. Månedstaket er foreslått til 40 passeringer pr stasjon.

Dagens rabattordninger med forskuddsinnbetaling, som gir opptil 50% rabatt, forsvinner.

Nye takster

Taksten, før rabatter, i Hellunnelen og bompasseringen ved Leistadkrysset i Malvik er  i dag 18,- kroner.

Med de nye takstene som ligger i forslaget, reduseres denne til 17,- kroner for personbiler. I bommen på Ranheim er forslaget å redusere taksten fra 37,- til 34,- kroner.

For tyngre kjøretøy, over 3.500 kg, reduseres takstene fra 36,- kroner i Hommelvik og Leistad til 26,- kroner, dagens sats på 74,- kroner ved Ranheim, er foreslått redusert til 52,- kroner.

Forslag til vedtak ved lokalpolitisk behandling:

Vegvesenet foreslår at Nord – og Sør Trøndelag fylkeskommuner og de berørte kommunene Trondheim, Malvik og Stjørdal så snart som mulig behandler og vedtar:

– Å endre takst- og rabattstrukturen for E6 Trondheim – Stjørdal i Nord- og Sør – Trøndelag fylke i tråd med Prop. 1 S. Tillegg 2 (2015-2016) og i hht det beskrevne bompengeopplegget i dette saksfremlegget.

– Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med tabell 6 i punkt 4. Takstene foreslåes samtidig prisjustert til gjeldende kroneverdi.

– Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 % for alle avtalegrupper.

– Det innføres passeringstak på 40 passeringer for takstgruppe 1.

– Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort.

– Takstene legges om til ny takst og rabattstruktur innen 1. juli 2017.