Vil kutte i skole og helse

Rådmann Carl-Jakob Midttun foreslår at det kuttes fem stillinger i skolen, at åpningstidene i barnehagen reduseres og at 2,9 årsverk i Helse og velferd fjernes.

Ingen blir oppsagt, sier Rådmannen i sin innstilling til møte i Formannskapet mandag 3.april.

Må sikre balanse i 2017-budsjettet

Formannskapet i Malvik skal mandag 3.april ta stilling til Rådmannens forslag om kutt i forbindelse med varslet underskudd for inneværende år på 10 millioner kroner.

Det var så tidlig som i midten av januar at rådmannen ga Formannskapet en orientering om at man hadde blitt kjent med at den økonomiske situasjonen innenfor helse- og velferdsområdet var krevende.

Dette var hovedsakelig knyttet til utgiftsnivået til såkalte ressurskrevende tjenester. Konkret dreide det seg om at antallet brukere hadde økt samtidig som ressursbruken samlet sett var betydelig høyere enn hva som var situasjonen og forutsetningene som lå til grunn når budsjettet for 2017 ble utarbeidet.

LES OGSÅ: Gikk 41 millioner i overskudd

Illustrasjon fra sakliste Malvik kommune

Øker inntekt fra eiendomsskatten

Regnskapet for 2016 viser at inntektene ble 31 millioner kroner, dvs. 1 million kroner høyere enn budsjettert. I budsjettet for 2017 er det lagt til grunn at inntektene fra eiendomsskatten blir 30 millioner kroner. Basert på regnskapet for 2016 synes dette dermed å være 1 million kroner for lavt. I tillegg kommer effekten av nye eiendommer og retaksering av enkelte eksisterende eiendommer grunnet eksempelvis påbygging. Denne effekten anslås å utgjøre en merinntekt på 0,5 millioner kroner. Rådmannens vurdering er derfor at inntektene fra eiendomsskatten i 2017 nå kan anslås til 31,5 millioner kroner, og foreslår derfor tilsvarende budsjettkorreksjon.

Her er oversikt over foreslåtte tiltak:

Oppvekst og kultur

Innenfor virksomhetsområdet er det jobbet med kostnadsreduserende tiltak som i sum utgjør 4 millioner kroner på årsbasis.

Innenfor skole foreslås det å redusere med inntil 5 stillinger fra 01.08.2017, som gir en reduksjon i kostnader med 1,5 millioner i 2017.

Styrking 1. – 4. trinn er skjermet, og konsekvenser blir noe lavere lærertetthet 5.-10. trinn. På årsbasis utgjør reduksjonen 2,8 millioner kroner.

I 2017 vil skolene i tillegg få en generell innsparing på 1,1 millioner kroner, som fordeles etter elevtall på skolene.

I virksomhet barne- og familietjenesten legges det opp til generelle reduksjoner (vakanser, redusert vikarbruk) tilsvarende 0,25 millioner kroner. Kjøp av tjenester til barnevernstiltak i hjemmet reduseres med 0,4 millioner kroner. Dette er gjennomførbart etter at PMTO-terapeutene er organisert inn i barneverntjenesten. Tiltaket gir varig effekt. Innenfor virksomhet kultur gjennomføres det generelle kostnadsreduserende tiltak som utgjør 0,25 millioner kroner.

I virksomhet barnehage foreslås det å redusere åpningstiden i barnehagene med 15 minutter per dag. Dette betyr konkret at åpningstiden blir 9,5 timer per dag.

Virksomheten har over tid kartlagt foreldres/foresattes bruk av barnehagene, og det har vist seg at dagens åpningstid ikke utnyttes fullt ut. Tiltaket vurderes derfor akseptabelt, og vil samtidig føre til at det blir flere ansatte på arbeid i barnehagens kjernetid.

Tiltaket anslås å gi en innsparing på 0,45 millioner kroner i 2017 (delårseffekt) og 1,1 millioner kroner på årsbasis. Ytterligere reduksjon i 2017 (0,1 millioner kroner) gjennomføres gjennom generelle justeringer og effektivisering.

Helse og velferd

Det foreslås å redusere kostnadene tilsvarende 2,9 årsverk, inklusiv reduksjon i kommuneoverlegestillingen. Konsekvensen vil være noe redusert kapasitet hos enkelte virksomheter. Det arbeides med en interkommunal avtale om kommuneoverlegefunksjonen.

Tiltakene gir til sammen en innsparing på 2,55 millioner kroner. Effektiviseringen gjennomføres ved å holde stillinger vakante, og ingen av tiltakene medfører oppsigelser av ansatte. Den resterende del av det samlede innsparingskravet på 2,8 millioner kroner innenfor rammeområdet effektueres gjennom bedrede rutiner på leasing og innkjøp, dvs. standardisering og utnyttelse av avtaler.

Eiendomsservice

Ved å justere renholdfrekvensen på de ulike objektene, reduserer virksomheten lønnskostnadene med 0,4 millioner kroner i 2017 ved at deler av naturlige avganger ikke erstattes. For 2018 og fremover vil effekten av tiltaket være noe høyere, som følge av at ny frekvens da er lik på alle objekt. Ytterligere reduksjon i 2017 (0,2 millioner kroner) tas på vedlikeholdsbudsjettet.

Teknisk

Virksomhet FDV og Virksomhet ARESAM reduserer driften med til sammen 0,4 millioner kroner gjennom generelle justeringer.

Rådmannen

Rådmann og støttefunksjonene reduserer tilsvarende 0,3 årsverk og resterende på driftskostnader, til sammen 0,6 millioner kroner.

Folkevalgte

Det foreslås at folkevalgte reduserer driftsbudsjettet med 0,1 millioner kroner gjennom generelle justeringer