Treg saksbehandling

Fylkesmannen er ikke fornøyd med funnene etter dokumenttilsyn som omfattet saksbehandlingen i saker om personlig assistanse i form av praktisk bistand til voksne hjemmeboende.

Dette viser en rapport som politikerne i Utvalg for Helse og Velferd får lagt på bordet under sitt møte torsdag 2.mars.

Formålet med tilsynet var å undersøke om kommunens saksbehandling er i samsvar med saksbehandlingsreglene for denne type saker.

Saksbehandlingen kan være for treg.

Fylkesmannen har funnet avvik fra reglene om saksbehandling i enkelte eller samtlige av de tilsendte sakene:

– Plikten til å behandle søknader uten ugrunnet opphold er ikke overholdt (forvaltningsloven § 11 a første ledd)

Kommunen må gjennomgå Fylkesmannens funn og sin praksis og sine rutiner på området. Kommunen må deretter vurdere om det er nødvendig å endre rutiner og/eller praksis for å rette opp i forholdene som Fylkesmannen har funnet, og i så fall hvordan.

Fylkesmannen ber kommunen om å få tilsendt en oversikt over hva som er vurdert, og en plan over tiltak som settes i verk for å rette opp. Planen må være detaljert nok til at kommunen kan bruke den i sitt videre arbeid, og blant annet inneholde frister for når eventuelle tiltak skal være gjennomført.

Frist for å sende oversikten og tiltaksplanen er 01.04.2017.