Vil ha bedre eierskap

Revisjon Midt-Norge IKS leverte rett før jul i fjor rapporten «Eierskapsoppfølging, Malvik kommune» hvor en av konklusjonene var at kommunen bør vurdere om det bør etableres et eierskapsutvalg.

Dette skal ha som viktig oppgave å formidle styringssignaler fra eier til valgte representanter i forkant av møter i eierorgan og Malvik kommunestyre vedtok mandag at:

1. Kommunestyret tar rapporten fra eierskapskontrollen til orientering.

2. Kommunestyret ber rådmannen vurdere om det bør etableres et eierskapsutvalg, som har som viktig oppgave å formidle styringssignaler fra eier til valgte representanter i forkant av møter i eierorgan.

3. Kommunestyret ber alle eierskapsrepresentanter ta initiativ til at bruk av valgkomite vedtektsfestes i selskaper der dette ikke er tilfelle.

4. Kommunestyret ber om at dette rapporteres om oppfølging av disse punktene i forbindelse med neste rullering av eierskapsmelding.

Et endringsforslag fra Morten Olafsen (H) til pkt 2 som lød «Kommunestyret ber rådmannen etablere et eierskapsutvalg, som har som viktig oppgave å formidle styringssignaler fra eier til valgte representanter i forkant av møter i eierorgan.»  fikk 8 stemmer og ble avvist.

Dette er saken:

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i selskap som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).

I plan for selskapskontroll 2015-2016 er oppfølging av kommunens eierstyring gitt førsteprioritet. Det var ønskelig å få en oppfølging av om kommunestyrevedtak etter at tidligere selskapskontroller har gitt effekt.

Dette omfattet kontroller av selskapene Malvik Næringsbygg AS, (2013), TrønderEnergi AS (2014) og Malvik Biogass (2014)

En ny og forbedret eierskapsmelding ble vedtatt av kommunestyret 1.6.2015.

Kontrollutvalget bestilte i august 2016 en revisjonsrapport som i hovedsak skulle gi tilbakemelding på om viktige punkter i ny eierskapsmeldingen er fulgt opp.

Revisjon Midt-Norge IKS leverte 23.12.2016 rapporten «Eierskapsoppfølging, Malvik kommune» som svar på bestillingen.

Revisjonen har i rapporten undersøkt og gitt tilbakemelding på følgende forhold for blant annet å se om kommunen følger vedtatte rutiner for eierstyring:

 • Innholdet i eierskapsmeldingen, herunder revidering.
 • Utvelgelse av eierrepresentanter
 • Styringssignaler fra kommunestyret til eierrepresentanter
 • Tilbakemelding fra eierrepresentanter til kommunestyret
 • Eiers utvelgelse av styremedlemmer, herunder prosess ved valg

Revisor har foretatt egen vurdering i forhold til de enkelte punkter. Revisors konklusjoner og anbefalinger:

 • Malvik kommune har vedtatt eierskapsmelding. Kommunen vil rullere denne så ofte det anses hensiktsmessig. Det bemerkes at KS anbefaler at rullering bør skje årlig.
 • Eierskapsmeldingens innhold oppfyller anbefalingene.
 • Malvik kommune har oppnevnt eierrepresentanter i tråd med anbefalinger.
 • Malvik kommune har ikke etablert system for å gi eierrepresentantene styringssignal, men overlater vurderingen om avklaringer skal innhentes i forkant til representantenes skjønn.
 • Malvik kommune behandler tilbakemeldinger fra eiermøter som referatsaker i kommunestyret.
 • Malvik kommune er i liten grad kjent med hvilken kompetanse det er behov for i styrene og om kompetansebehov ivaretas ved styrevalg.
 • Malvik kommune er lite kjent med prosessen for valg av styremedlemmer i selskaper de har eierinteresser i.
 • Malvik kommune har fokus på habilitet i styrende organer.

Basert på ovenstående konklusjoner vil revisor anbefale at Malvik kommune gjør enkelte forbedringer.

Dette gjelder:

 • Malvik kommune bør vurdere å oppnevne et eierutvalg, og innføre rutine for eierutvalgets involvering i saker knyttet til eierstyring.

 • Malvik kommune bør sikre at selskapsstyrene besettes med riktig kompetanse, og at bruk av valgkomite vedtektsfestes.