Nei til frislipp av vannscooter

Friluftslivsorganisasjonene vil ikke ha mer vannscooteraktivitet enn det allerede er.

Forum for Natur og Friluftsliv – Sør-Trøndelag (FNF) er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå.

I Sør-Trøndelag er elleve organisasjoner tilknyttet FNF som til sammen har 33 000 medlemskap. De arbeider for å bevare natur og mulighetene å utøve friluftsliv, både i nærmiljøet og i villmark, i skogen og på fjellet.
De har nå sendt alle kommunene i Sør-Trøndelag et brev som er utarbeidet sammen med Norsk Friluftsliv, og støttes av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk Forening Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling SørTrøndelag, Syklistene Trondheim, Trondhjems Turistforening og Trondheim Turmarsjforening.

Nei til mer vannscooter 

I brevet skriver FNF at:

Regjeringen foreslår å likestille vannscooter med fritidsbåt. Dette vil føre til mer vannscooter i høy fart
nær land. Det vil være opp til hver enkelt kommune å innføre restriksjoner. Målet er at regelverket skal
bli enklere å håndheve for vannscooterkjører. Spørsmålet er om endringen gjør det enklere å overholde
hvis kommuner i samme geografiske område har ulikt regelverk.

FNF håper kommunene vil tenke nøye gjennom om den foreslåtte endringen vil være i kommunens interesse, og de ber kommunene om å skrive en høringsuttalelse innen fristen 23. mars 2017 til Klima- og miljødepartementet.

Gjeldende regelverk 

Inntil 2013 var det forbudt å bruke vannscooter i Norge. I dag er det tillatt så lenge man holder seg minst
400 meter fra land på sjøen, og 500 meter fra land i ferskvann. Det er lov å passere denne vannscooterfrie sonen for å komme til et område for lovlig kjøring, men da bare i veldig lav fart; maks 5 knop, skriver FNF.

Prinsippet er at vannscooterne ikke skal ødelegge natur, andres naturopplevelser, sikkerhet eller trivsel langs kysten.
Mer vannscooterkjøring vil gå på bekostning av alle de som bruker kysten og innsjøene som
rekreasjonsområde. Ved å fjerne dagens vannscooterfrie soner blir konsekvensene høyere fart nær land
som genererer mer støy, flere konflikter og skape utrygghet i skjærgården og ved norske innsjøer.

Økt trafikk spesielt nær land vil også gå hardt utover sårbare sjøfuglbestander.

Frislipp av vannscootere er en korttenkt politikk som vil gagne få, og ødelegge for veldig mange, hevder FNF.

Her er 8 gode grunner for ikke å tillate mer vannscooterkjøring:

Forum for natur og friluftsliv (FNF) har listet opp åtte gode grunner for ikke å tillate mer vannscooterkjøring:

1. Fortrenger de myke trafikantene
Det er allerede et høyt konfliktnivå på sjøen på grunn av høy fart og mye støy. Regjeringens forslag vil øke konfliktene ytterligere. Vi frykter at den økte motortrafikken som vannscooterne medfører nær land, vil fortrenge myke trafikanter som padlere, badende, roere, seilere og dykkere/fridykkere – og redusere
rekreasjonsverdien for turgåere, hyttefolk, turister og alle de som oppholder seg ved kysten vår, på innsjøer og ved vassdrag.

2. Trussel mot dyre- og fuglelivet
Vår kyst har et rikt fugle- og dyreliv, med viktige hekke-, yngle-, myte- og rasteplasser. Forskning viser at
vannscooterkjøring virker negativt på dyrelivet gjennom støy og bevegelse. Når vi vet at hver tredje fugleart står på rødlista, som betyr at de kan forsvinne fra Norge, representerer vannscooterne en ny belastning for sårbare og utsatte sjøfuglbestander.

3. Øker risikoen for ulykker
Fjernes vannscooterregelverket, blir vannscooternes raske og ofte uforutsigbare kjøremønster en økende
sikkerhetsrisiko for ikke-motoriserte aktiviteter i sjø og innsjøer. Aktiviteter som padling i kano og kajakk øker stadig i popularitet, og er et verdifullt tilskudd til helsefremmende aktiviteter. Økt risiko for ulykker burde derfor alene være grunn god nok til å beholde dagens regelverk.

4. På tvers av faglige anbefalinger
En evaluering fra Vista Analyse i 2014 konkluderer med at vannscooterkjøring kan ha vesentlige negative innvirkninger på friluftsopplevelsen til andre grupper. Dagens vannscooterfrie sone langs land spiller derfor en viktig rolle for å minske konflikter og motsetninger mellom brukergrupper. Rapporten konkluderer med at dagens regelverk ivaretar hensynet til natur og friluftslivsinteresser.

5. Trenger håndheving av regelverket – ikke fjerning
Vannscootere har bare vært tillatt i Norge i tre år, og ulovlig kjøring har allerede blitt et stort problem.
Derfor trenger vi en bedre håndheving av regelverket. Løsningen er ikke å fjerne regelverket – det bør heller settes i verk tiltak som begrenser de negative konsekvensene av vannscooterkjøring. Av hensyn til sikkerhet og håndheving må det også innføres registreringsplikt til sjøs (også for vannscooter), slik at det blir enklere å identifisere førere.

6. Norskekysten er uoversiktlig
Den norske kystlinjen er uoversiktlig, full av trange sund, holmer og skjær. Store deler av vår kyst passer
derfor dårlig for lek med vannscooter. Begrenset oversikt gir økt fare for påkjørsler ved vannscooterkjøring og faren øker dersom vannscootere får operere nært land, slik regjeringens forslag vil innebære.

7. Går på bekostning av reiselivet i Norge
Norge opplever en sterk vekst innenfor naturbasert reiseliv og aktive opplevelser, i hovedsak ikkemotoriserte aktiviteter. Vi frykter at en økning i vannscooterkjøring vil gjøre det mindre attraktivt å oppsøke Norge for friluftslivsopplevelser langs kysten. Det vil bidra til å svekke den unike merkevaren Norge og det norske reiselivsproduktet.

8. Regjeringen går imot egne argumenter
Dersom forslaget vedtas, går regjeringen på tvers av sin egen stortingsmelding om friluftsliv. Her påpeker regjeringen nettopp at motorisert ferdsel som vannscooterkjøring utgjør en sikkerhetsrisiko for de som padler, seiler, ror eller bader. Svaret på denne utviklingen kan ikke være å åpne flere områder for mer støy og høy hastighet nær land.

Forum for natur og friluftsliv (FNF) arbeider for å ivareta natur og friluftslivsinteressene. Norge har en av verdens flotteste kyst, vi håper nå kommunene vil bidra til å ta vare på trivselen og de gode opplevelsene i den norske skjærgården, så vi kan glede oss til sommeren 2017 og alle de som kommer etter det, heter det i et brev fra Forum for natur og friluftsliv (FNF).