251 millioner til helsestasjoner

Helse og omsorgstjenester til barn og unge er et viktig satsingsområde for regjeringen.

De viktigste tjenestetilbudene rettet mot denne gruppen er de helsefremmende og forebyggende tjenestene og den tidlige innsatsen som ytes gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

Nå kan igjen kommunene søke statlige midler for å styrke dette tilbudet. Helse- og omsorgsdepartementet har nå bevilget 251 mill. kroner som kommunene kan søke på. Dette varsler Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til alle kommunene i landet.

Tildeling i mai

Det har vært en betydelig økning av kommunenes frie inntekter de siste årene, begrunnet i satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Formålet med denne tilskuddsordningen er å tilgodese de kommunene som velger å benytte de frie midlene som er bevilget, til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Tilbudet inkluderer svangerskaps- og barselomsorg og helsestasjon for ungdom.

Mål for ordningen er at gravide, barselkvinner, barn og unge og deres familier møter et tilgjengelig og faglig forsvarlig tilbud innenfor helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Tilbudet har tilstrekkelig tverrfaglig bemanning, kompetanse og kapasitet som sikrer at helsestasjons- og skolehelsetjenesten gir kommunens innbyggere et helsetilbud av god kvalitet.

Søknaden skal sendes til Helsedirektoratet, og fristen er 19.mars 2017 og kommunene kan forvente svar innen utgangen av mai 2017.