Hotellet har fått hele regninga

Hotellet har betalt kommunens vannforbruk i 25 år.

For snart ett år siden gjorde Malvik kommune, Stav Hotell Eiendom AS oppmerksom på at vannforbruket ved hotellet hadde et historisk høyt nivå.

Ved nærmere undersøkelser viste det seg at vannmåleren kommunen viste til, gjelder alle de ulike aktørene som er tilkoblet det private fordelingsnettet på Stav.

Har fått hele regninga

Malvik kommune innrømmer å ha fakturert hotellet for alt vannforbruket, samlet, i hele anleggets levetid. Deretter har praksisen vært at hotellet har fordelt regningen.

Tømmepunkt for Bo-biler ved Stav Hotell

– Vi har vært klar over og akseptert ordningen med at vi har fakturert bensinstasjonen for vannforbruket deres, men ikke at vi samtidig har betalt for kommunens to anlegg for bobiltømming, forklarer hotelleier Francis Hay til Malviknytt.no.

– Det er lenge siden vi har tatt kontakt med kommunen for å få til en løsning, men det har dessverre vært dårlig respons på de henvendelsene vi og vår advokat har tatt.

Hvor store vannmengder er det snakk om?

– Vi har fått faktura for ca 7-8.000 kubikkmeter med vann i året, mens forbruket vårt har vært på rundt 2.000 kubikkmeter, sier hotelleier Francis Hay.

Prisen for vann til en privatbolig er i følge Malvik kommunes nettsider kroner 12,40 per m³ (eks. mva)

Med et feilaktig fakturert forbruk på ca 6.000 m³ dreier det seg om ca 70.000,- kroner i året, eks mva.

Vil finne en løsning

Rådmann i Malvik, Carl-Jakob Midttun, sier at han i utgangspunktet ikke var kjent med saken før Malviknytt.no tok kontakt.

Carl-Jakob Midttun

– Jeg har nå fått en orientering og gjennomgang av fakta i saken, forteller han.

– På bakgrunn av dette har jeg også bedt om at det blir tatt initiativ til et møte med motparten. Formålet med dette møtet vil være å finne en god og varig løsning på problemstillingen for alle parter, sier Carl-Jakob Midttun.

– Jeg har bedt om at dette må gjøres så fort som mulig etter vinterferien, det vil si i neste uke, forteller rådmannen.

– Det er bra at kommunen endelig svarer og at vi kanskje får en løsning på dette, sier hotelleier Francis Hay. Vi har vært ganske fortvilet over manglende oppfølging fra Malvik kommunes side, nå kan det se ut som om det blir en løsning, sier han.

– Som næringsdrivende i Malvik synes vi saken har vært svært uheldig. Derfor har vi kontaktet Næringsforeninga, for å få bistand til å finne en løsning. Planen var å avholde et møte nå i månedsskiftet, men nå får vi se om det blir et avklarende møte med kommunen.

– Målet vårt er at beløpet skal være riktig og vi skal selvsagt betale for det vannet vi bruker på hotellet, forteller Francis Hay.

Dette er saken.

Malviknytt.no har fått innsyn i dokumentene i saken. Her gjengir hovedtrekkene fra korrespondansen mellom Malvik kommune, Pretor Advokat og Stav Hotell Eiendom AS.

14.mars 2016

Malvik kommune, FDV-kommunalteknikk, sender brev til Stav Hotell Eiendom AS hvor de varsler at vannverket har registrert et historisk høyt forbruk over måleren som måler vannforbruket til Stav Hotell. Kommunen oppgir vannmålerens nummer.

Som en konsekvens av registreringen ber kommunen om en bekreftelse fra Stav hotell på at det tekniske anlegget er i orden og uten lekkasjer.

Malvik kommune setter svarfrist til 12.april 2016.

29.juni 2016

Stav Hotell Eiendom AS (SHE) har engasjert Prétor Advokat v/Rasmus A. Brodkorp som nå sender brev til Malvik kommune. Der viser de til at SHE har gjennomført de pålagte undersøkelser kommunen krevde i sitt brev av 14.mars 2016.

Disse undersøkelsene viser at måleren Malvik kommune viser til og som SHE faktureres etter, står på eiendommen til Statens vegvesen, ca 80 meter fra hotellet. Denne måleren registrerer vannforbruket for bensinstasjonene og Malvik kommunes to tømmepunkt for bobiler i tillegg til hotellet. Måleren som måler vannforbruket bare på hotellet, befinner seg i hotellets første etasje.

Advokat Brodkorp skriver i brevet at Malvik kommune, ved virksomhetsleder FDV-kommunalteknikk den 2.juni 2016 i en e-post har bekreftet at kommunen har mottatt klagen og at det skal foretas en avklaring med vannverket for å få brakt klarhet i de faktiske forhold.

Stav Hotell Eiendom AS gjør det på dette tidspunktet klart ovenfor Malvik kommune at de vurderer et tilbakebetalingskrav mot kommunen og at faktura for eiendomsavgifter knyttet til eiendommen ikke vil bli betalt før det er brakt klarhet i forholdene.

25.august 2016

Advokat Rasmus A. Brokorp sender på nytt brev til Malvik kommune da han, på vegne av sin klient, ikke har fått svar på brev av 29.juni 2016.

Advokaten setter en tidsfrist på 14 dager før de vil vurdere rettslige skritt i den hensikt å få stadfestet sin klients rettigheter og krav, samt avbryte løpende foreldelsesfrister.

21.september 2016

Malvik kommune sender brev til Stav Hotell Eiendom AS hvor de bekrefter å ha mottatt korrespondanse angående uenighet om vannforbruk. I brevet skriver kommunen at vannverket jobber med saken og skal komme med et utfyllende svar innen rimelig tid.

9.desember 2016

Malvik kommune innrømmer å ha fakturert hotellet for alt vannforbruket, samlet, i hele anleggets levetid. Regningsmottaker har deretter fordelt denne regningen mellom de ulike aktørene som er tilkoblet det private fordelingsnettet på Stav.

Kommunen skriver de skal estimere forbruket i de to bobiltømmestasjonene kommunen har og at det da er naturlig at vannforbruket i disse tappepunktene betales av kommunen og at dette forbruket vil trekkes fra når estimatene er ferdige.

19.desember 2016

Malvik kommunen sender Stav hotell Eiendom AS inkassovarsel pålydende 151.263,- for kommunale gebyrer/E-skatt termin 2/2016 og kommunale gebyrer, termin 3/2016. Betalingsfrist 2.januar 2017.

13.januar 2017

Via sin advokat sender Stav Hotell Eiendom AS brev til kommunen hvor de påpeker at de ikke er innstilt på å fortsette den praksis som kommunen synes å ha initiert. De ber kommunen redegjøre nærmere for saken om det er slik at den har rettslig grunnlag for den etablerte ordningen. Stav Hotell Eiendom AS fikk nye eiere i 2004. Disse ble ikke gjort kjent med kommunens praksis knyttet til faktureringen av vannforbruket på Stav.

Advokat Brodkorp skriver til Malvik kommune at: Som det fremgår, er det fremsatte krav bestridt. Slik saken fremstår per i dag, (13.januar 2017) kan det synes som om vår kunde (Stav Hotell Eiendom AS) har betalt for kommunens og mulig andre brukeres forpliktelser siden selskapet fikk ny eier i 2014.

Denne side er ikke kjent med hvor stort tilbakebetalingskravet vil bli, men det utelukkes ikke at det overstiger kommunens krav. Ingen av de fremsatte krav vil derfor bli betalt før dette er brakt på det rene. Det bes opplyst om kommunen har betalt sin forholdsmessige andel av kostnadene i hele anleggets levetid. Dersom selskapet også tidligere har betalt for kommunens vannforbruk, vil også dette bli benyttet til motregning.