Flere blir uføre

I løpet av 2016 økte antall uføretrygdede i Malvik  med 25 personer i forhold til året før.

Totalt i Sør-Trøndelag er økningen på  460 personer, det gir en økning 2,4 prosent. Totalt er det nå 19 435 med uføretrygd i fylket.

I Sør-Trøndelag er nå 9,4 prosent av befolkningen mellom og 18 og 67 år uføretrygdede, i Malvik er snittet 9 prosent, som er litt lavere enn snittet for landet som er på 9,5 prosent.

I likhet med de andre helserelaterte ytelsene som sykepenger og arbeidsavklaringspenger, er det også på uføreområdet en overvekt av kvinner. Totalt er hver niende kvinne i yrkesaktiv alder ufør (11,7%), mens 7,3 prosent av den mannlige befolkningen er det, skriver NAV i en pressemelding.

Store forskjeller mellom aldersgruppene

I de yngste aldersgruppene under 30 år har andelen uføre økt betydelig de seneste årene. Fra utgangen av 2015 til utgangen av 2016 økte andelen med 14 prosent, og 1,7 prosent i denne aldersgruppen er nå uføretrygdet. Med unntak av de de under 30 år, er det flest kvinner som er mottakere av uføretrygd i alle aldersgrupper. Fra 40 år og oppover er forskjellen mellom kjønnene betydelig. Kvinner utgjør totalt sett om lag 60 prosent av alle mottakere.

– Vi ser at andelen uføre øker for de under 30 år. Dette er også den eneste aldersgruppen hvor uføreandelen er høyere blant menn. Undersøkelser viser at for unge under 25 år er det i stor grad psykisk utviklingshemming og medfødte misdannelser som er årsak til uføretrygd. I aldersgruppen 25-29 år er det en økende andel uføretrygdede med alvorlige psykiske lidelser, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.