Fylket brukte 90 millioner mindre i fjor

Regnskapsresultatet for Sør-Trøndelag fylkeskommune regnskapsåret 2016 viser et mindreforbruk på 90,5 mill. kroner.

Netto driftsresultat er på 394 mill. kroner.   Det utgjør 8,2 prosent av de samlete driftsinntektene på 4,8 milliarder kroner, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

 

– Dette er gode tall. Vi har kontroll på driftsutgiftene. 2016 var et bra år, som gjør at vi kan ha handlefrihet fremover. Det er spesielt viktig når vi nå slår oss sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune, sier fylkesrådmann Knut Aspås.

Regnskapstallene ble presentert for fylkesutvalget i tirsdag. Regnskapet blir endelig vedtatt i fylkestinget 26. april.
De tre siste årene har fylkeskommunen lagt fram et positivt resultat.

-Størst mulig overskudd er ikke målet, vi skal produsere tjenester.  Men vi har de siste årene hatt stort fokus på økonomistyring og det ser vi nå resultatet av, sier Aspås.

Det gode resultatet skyldes blant annet:

* Skatteinngang på 33 millioner kroner høyere enn budsjettert
* Et lavere rentenivå enn budsjettert, på 92 millioner kroner.

Samtidig ble rammetilskudd og netto inntektsutjevning ca 31 millioner kroner lavere enn budsjettert.

Regnskapet viser for øvrig følgende nøkkeltall:

* Det ble investert for 1,46 milliarder kroner, hvorav veginvesteringene utgjorde 769 millioner kroner. Det resterende var i hovedsak knyttet til skolebygg på til sammen 633 millioner kroner hvor utbyggingen av Heimdal  VGS , Malvik VGS, Orkdal VGS, Gerhard Schønning opplæringssenter, Trondheim Fagskole og Frøya VGS utgjorde de største investeringene.

* Lånegjelden er på til sammen 5,8 milliarder kroner. Det er betalt 78,5 millioner kroner i renteutgifter og 187 millioner kroner i avdrag i 2016.