Spør ordføreren om reglement

Opposisjonspolitikerne Brit R. Aune fra Høyre har sendt inn spørsmål til ordføreren før det neste kommunestyremøte som står på møteplanen 27.februar.

Spørsmål om reglement for utvalg.

«I Malvik kommunes reglement for utvalg i inneværende periode, heter det i paragraf 2:

«Medlemmer i formannskap skal ikke sitte i utvalg»

Per i dag er det vel ingen av formannskapets faste medlemmer som sitter som faste medlemmer i utvalg. Mitt spørsmål er om ikke dette også gjelder for varamedlemmer til formannskapet. Varamedlemmene til formannskapet kan jo når som helst bli innkalt ved forfall, og blant varamedlemmene er flere personer medlemmer og varamedlemmer til utvalg.

For meg synes dette uryddig i forhold til det vedtatte reglementet. Jeg vil sette pris på en oppklaring/presisjon av hvordan reglementet skal tolkes, skriver Brit R. Aune til ordfører Ingrid Aune (AP).

I en nærmere utdyping av hvilke representanter og utvalgsmedlemmer det gjelder forteller Brit R. Aune:

Det gjelder konkret Bernt Ravlum (AP) som er 1. vara til Formannskap og leder av ARESAM. Anne Mostervik (AP) er vara til Formannskapet og medlem av ARESAM.

Liv Aksnes (AP) leder HEVE og Trond Hoseth (AP) leder OPKU er varamedlemmer til Formannskapet.

Morten Olafsen (H) er 1. vara til Formannskap og medlem av HEVE. Anders Nordhaug (H) er medlem i ARESAM og vara til Formannskapet. Eva Lundemo (H) er medlem av Formannskapet og vara til OPKU.

Lill Harriett Sandaune (FrP) er fast medlem av Formannskapet og 1. vara HEVE.

Forklaring på forkortelser

ARESAM = Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging

HEVE = Utvalg for Helse og Velferd

OPKU = Utvalg for Oppvekst og Kultur