Får 212.000 i året fra kommunen

Formannskapet skal mandag 13.februar behandle en sak som er et forslag om å gi grunneieren av eiendommen Brattalia i Hommelvik 212.000,- kroner i årlig kompensasjon. Dette fordi kommunen ikke har innfridd sine forpliktelser som vedtatt i avtalen fra 2006.

Saken gjelder revidering av avtale om makebytte av grunn mellom Malvik kommune og grunneieren i Brattalia. Makebytteavtalen kom i sin tid i stand for å få tomt til etablering av slakteriet på Sveberg. Revideringen gjelder fastsettelse av den årlige økonomiske kompensasjonen. I avtalen som opprinnelig er fra 2006 forpliktet Malvik kommune seg til blant annet å utarbeide reguleringsplan for området og å bygge veg, vann og avløp fram grunneieren sin eiendom i løpet av fem år.

Avtale fra 2006

Malvik kommune har ikke overholdt sine forpliktelser etter denne del av avtalen, og det er derfor forhandlet fram en ny avtale som erstatter deler av den opprinnelige avtalen fra 2006 og tilhørende tilleggsavtaler fra 2013 og 2015.

Den opprinnelige avtalen med grunneieren fra 16.11.2006 forutsatte bygging av veg og ledningsnett fram til Brattalia innen 5 år. Malvik kommune har hele tiden sett denne vegen som en del av ny veg fra Hommelvik og til Sveberg. Veien er ikke realisert, og det er dermed klart at kommunen ikke har oppfylt forpliktelsene overfor grunneieren i denne saken.

I følge avtale godkjent av kommunestyret 23.02.2015, pkt. 2, skal avtalen med grunneieren i Brattalia reforhandles dersom veg ikke er bygd innen 01.01.2017. Dette er årsaken til at denne saken nå kommer opp til politisk behandling.

Rådmannens innstilling til Formannskap og Kommunestyret er at politikerne godkjenner den reviderte avtalen.