Veivalg og politisk kurs

I Malvik kommune er det for perioden 2017 – 2020 vedtatt veivalg, og dette er veivalg som setter den politiske kursen i kommunen.

Vi i Malvik Høyre jobber hele tiden for å endre den politiske kursen i kommunen. Nettopp derfor stilte Malvik Høyre en rekke forslag til vedtak i sist kommunestyremøte.
Dette er tiltak vi mener kan bidra positivt for å kunne gjennomføre kommunens veivalg, og ikke minst bidra til å utvikle kommunen slik at den kan bli enda bedre å både bo og jobbe i.

Parkering ved Engan, Aunvåttan og Leistadåsen
Malvik Høyre foreslo blant annet at det skal legge til rette for å etablere gode parkeringsplasser i tilknytning til utfartsområdene Engan, Aunvåttan og Leistadåsen. Dette fikk vi resten av kommunestyret med på, og det ble enstemmig vedtatt.

Bedre turstier
For å sikre tilgang til sjø, strandsoner, utfartsområder og park/grøntanlegg, foreslo Malvik Høyre et tiltak om å bidra til at jernbanen gjennom kommunen får dobbeltspor og blir lagt i langtunell. Dette for å bedre tilgang til strandsonen, samtidig som man skal utvikle og bedre turstier i samarbeid med Trondheimsregionens Friluftsråd. Malvik Høyre fikk resten av kommunestyret med på begge disse forslagene og forslagene ble enstemmig vedtatt.

Frivillige organisasjoner
I forbindelse med tidligere vedtatte veivalg om at vi skal sørge for helse- og velferdstilbud som fokuserer på helhet, sammenheng, mestring og muligheter, og det enkelte menneske tilbys riktig og koordinert bistand, fikk også Malvik Høyre et samlet kommunestyret med på å vedta at det skal legges til rette for at frivillige organisasjoner kan bidra til dette.

Næringsforeningen
Malvik Høyre fikk også med seg et enstemmig kommunestyre på å opprettholde og se på muligheten for å øke samarbeidet med Næringsforeningen.
Forenkling av byråkratiet
Malvik Høyre stillet også forslag om å forbedre kommunens tjenester ovenfor innbyggerne med tanke på forenkling av byråkratiet, dette fikk dessverre bare støtte av KrF, Pensjonistpartiet og Venstre og ble derfor ikke vedtatt.

Trafikksikker kryssing
De rød/grønne partiene støttet heller ikke forslaget om å se på muligheten for å bygge en trafikksikker kryssing av gang og sykkelbanen langs Malvikveien på Storsand, over til Midtsandtangen. Dette forslaget fikk støtte av partiene FrP, KrF, Venstre, Pensjonistpartiet og Fokus Malvik.

Den beste tjenesten
Dessverre støttet heller ikke de rød/grønne partiene i kommunestyret forslaget fra oss i Malvik Høyre om at kommunen skal vurdere kombinasjonen av gode offentlige og private løsninger, med tanke på å gi økt mangfold og kvalitet i tjenesten. Forslaget sa også at gode kontrollorganer skal sikre kvaliteten og etterlevelsen av lovverk i tjenesten.

— Vi i Malvik Høyre er selvfølgelig glade for de forslag vi fikk vedtatt, men syntes det er synd at de rød/grønne ikke ønsker å forenkle byråkratiet og ikke kan vurdere kombinasjonen av gode offentlige og private løsninger. Da dette er med tanke på å gi økt mangfold og kvalitet i tjenesten for våre innbyggere.

Malvik Høyre