Skal gjennomgå beredskapen

Kontrollutvalget i Malvik kommune har bedt Revisjon Midt-Norge om å gjennomføre forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeidet i kommunen.

Revisjon Midt-Norge vil belyse følgende problemstillinger i undersøkelsen:

1. Er ROS-analyser (risiko og sårbarhets analyse) og beredskapsplaner tilfredsstillende implementert i kommunens ulike virksomheter?

2. Er det forebyggende beredskapsarbeidet, som overvåkning, risikovurderinger, øvelser, tilfredsstillende?

3. Har kommunens virksomheter nødvendig kompetanse og tydelige rutiner og informasjonslinjer i beredskapsarbeidet?

Rådmannen er nå orientert om at det blir behov for møter med ledere og ansatte i organisasjonen i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. I første omgang ønsker Revisjon Midt-Norge et oppstartsmøte med rådmannen, og eventuelle andre ressurspersoner innenfor temaet.

Det vil også bli behov for å gjennomgå ulike saksdokumenter i forbindelse med forvaltningsrevisjonen.

Rådmannen er bedt om å gjøre prosjektet kjent i aktuelle deler av organisasjonen og at nødvendige ressurser gjøres tilgjengelige for at revisjonen kan få gjennomført undersøkelsen på en tilfredsstillende måte.

Rapporten etter revisjonen skal oversendes kontrollutvalget, senest 30.6.2017.

Rådmannen vil få et forslag til rapport til uttalelse før den går til kontrollutvalget, i løpet av uke 23.