Midler til svømmeopplæring

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager som ønsker å drive svømmeopplæring av barn i barnehage kan nå søke om tilskudd.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er over statsbudsjett 2017 tildelt midler til tiltak for svømming i barnehager.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag lyser nå ut tilskuddsmidler til svømming i barnehager. Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har fått tildelt kr. 1 783 250,- som skal benyttes til formålet. Tilskuddssatsen fastsettes årlig av Utdanningsdirektoratet, og tilskuddet er i 2017 satt til kr. 1 750,- per barn det gis svømmeopplæring til.

Det skriver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i en pressemelding.

Om ordningen 

Tilskuddet skal bidra til at kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan gjennomføre tiltak for å gi barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.

Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud.

Fylkesmannen ønsker å presisere at barnehager også kan søke om tilskudd. En søknad om tilskudd behøver ikke gå via kommunene eller en frivillig organisasjon. Det vil si at frivillige organisasjoner og barnehager kan velge å sende søknad om tilskudd direkte til Fylkesmannen.

Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall.

Søknader som beskriver samarbeid mellom en kommune eller barnehage og frivillige organisasjoner prioriteres.

Behandling av søknader
Fylkesmannen behandler søknadene og fatter vedtak om tilskudd eller avslag rett etter utløpet av søknadsfristen. Midlene blir utbetalt fortløpende etter behandling av alle søknadene.

Søknadsskjema og annen informasjon finner du her.