En god barndom varer livet ut

En god barndom varer livet ut

Ingen barn skal oppleve mobbing i Malvik. Noe annet mål kan vi ikke sette oss, og vi må jobbe hardt for å nå det.

Barn fortjener å oppleve kjærlighet, trygghet og omsorg og få et godt grunnlag for hvordan de skal mestre sitt eget liv.

Forskning bekrefter at det å bli utsatt for mobbing kan gi alvorlige konsekvenser, og at det er behov for å utvikle et system for tett oppfølging av de som har blitt mobbet.
Høyre i regjering har lagt opp til et taktskifte i innsatsen mot mobbing, og vi må jobbe både forebyggende for å hindre mobbing, og vi må gi de som opplever mobbing bedre hjelp.
Realiteten er dessverre at løfter hjelper lite, så lenge de ikke settes ut i praksis. Det å bekjempe mobbing er ingen enkel sak, men vi kan ikke gi opp kampen for at alle barn skal få vokse opp i et trygt og mobbefritt samfunn. Det er derfor viktig at det nå er lagt inn 75 millioner kroner i statsbudsjettet for 2017, til ulike tiltak mot mobbing. Det er omlag 35 millioner kroner mer enn i fjor, og innebærer godt over en dobling av nivået som innsatsen mot mobbing har ligget på gjennom mange år.

Høyre har også utarbeidet en tiltakspakke mot mobbing. Denne tiltakspakken inneholder blant annet lovendringer som gjør at kommuner og andre skoleeiere som ikke følger opp mobbing, kan straffes økonomisk. Skolene har en plikt til å jobbe systematisk for at regelverket følges, og det innføres en plikt til å informere elever og foreldre om deres rettigheter. Kompetansen om mobbing blant de voksne i skolen, barnehagen og kommunen skal styrkes og innsatsen mot digital mobbing skjerpes. I tillegg inkluderes barnehagene mer i antimobbearbeidet.

«Det hjelper ikke å si ifra, de gjør ikke noe uansett» sa Odin, som ble mobbet på to ulike skoler. Han ble dessverre bare 13 år.

Kampen mot mobbing skal prioriteres.

Den skal være viktig, og en god barndom varer faktisk livet ut.

Det skal hjelpe å si fra, og det skal reageres!

Eva Lundemo
Malvik Høyre