Vil tillate pub

Malvik kommunes forskrift for åpnings- og skjenketider av alkoholholdig drikk, som ble vedtatt av kommunestyret 29. september 2008, har vært uendret siden den gang.

Rådmannen forslår nå flere endringer i den lokale forskriften for åpnings- og skjenketider av alkoholholdig drikke. Endringer kommer som følge av at flere endringer i alkoholloven trådte i kraft fra 1.januar 2015.

Der er forbudet for salg av alkoholholdig drikke fra Vinmonopolet og salgssteder for alkoholholdig drikk gruppe 1 (2,5 – 4,7 %) på stemmedager for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemminger tatt bort.

I Malvik kommunes forskrift pkt. 3 om salgstid har det vært presisert at det ikke kan selges alkoholholdig drikk i gruppe 1 på stemmedager.

Vil tillate pub

Det har også vært begrensninger for skjenkesteder uten matservering. I henhold til Malvik kommunes forskrift pkt. 4, er det kun hoteller eller spisesteder med restaurantkonsept som kan få bevilling for salg og skjenking av alkoholholdig drikke.

Det har dermed ikke mulig å etablere et skjenkested uten matservering i kommunen.

Den 8. juli 2016 sendte rådmannen et forslag til endringer på høring til NAV, politiet og alle salgs- og skjenkesteder i kommunen. Høringsfrist var 26. august 2016. Det var kun politiet som ga uttalelse, og de hadde ingen kommentarer til forslaget om endring.

Rådmannen går fortsatt inn for at det ikke skal serveres alkohol i kjøpesentras åpningstid.

Formannskapet skal mandag 16.janauar behandle saken hvor rådmannens vurdereing er at kommunens forskrift skal være oppdatert og i tråd med gjeldende lovverk.

Foreslår endringer

Alkoholloven er endret og åpner for salg av alkoholholdig drikk 1 på stemmedager. Malvik kommunes forskrift bør etter rådmannens vurdering endres til å ha samme ordlyd som loven.

Rådmannen mener det er naturlig å ta bort kravet om å ha matservering for å kunne få innvilget skjenkebevilling. Med foreslåtte endring i forskriften vil næringsdrivende kunne etablere skjenkested uten krav om matservering etter restaurantprinsipp. Dette gjør det mulig å etablere for eksempel pub i Malvik kommune.

Ny forskrift vil være gyldig fra datoen den kunngjøres i Lovdata.

FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGSSTEDER OG OM SALGS- OG SKJENKETIDER FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK M.V. FOR MALVIK KOMMUNE (Forslag)

1. Åpningstider, jf. Serveringslovens § 15

Serveringssteder uten skjenkebevilling kan ha åpent 24 timer i døgnet.

Hoteller kan holde åpent til kl. 03.00.

Skjenkesteder for øvrig kan holde åpent fram til 02.30.

2. Skjenking av alkoholholdige drikker, jf. Alkohollovens § 4-4

Følgende definisjoner legges til grunn, jf. forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 § 1-1:

– Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol

– Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol

– Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol.

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan skje fra kl. 09.00 til kl. 02.00 på alle dager unntatt søndag.

På søn-, hellig- og høytidsdager kan skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 skje fra kl. 12.00 til kl. 02.00.

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 og til 01.00. Fra 01.11 – 31.12 til kl. 02.00. Det samme gjelder sluttede selskaper og hoteller.

Uteservering kan tillates for skjenkesteder. Dette gjelder alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, med åpningstid fra kl. 09.00 – 01.00. Skjenkingen må foregå i et fysisk avgrenset område. Gjestene skal gå via lokalet og ut i serveringsområdet. Serveringsstedet må ikke ligge inn mot boligområde. For øvrig skal skjenketiden for alkoholholdige drikker følge skjenkestedets åpningstid, men skjenkingen skal opphøre senest ½ time før stedet skal stenge. Det kan ikke i noe tilfelle skjenkes alkoholholdig drikker senere enn kl. 02.00.

Det kan ikke gis skjenkebevilling til virksomheter i kjøpesenter i senterets ordinære åpningstid.

Ambulerende skjenkebevilling for lukkete selskaper og bevillinger for enkelt anledninger avgjøres av rådmannen. Skjenketid er tilsvarende som for alminnelig bevilling.

3. Antall salgssteder og salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1 (alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol)

Alle dagligvarebutikker som etableres kan gis salgsbevilling.

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider:

Mandag – fredag kl. 08.00 – 20.00

Dager før søndager og helligdager, unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl. 08.00 – 18.00

Jul-, påske- og pinseaften kl. 08.00 – 16.00

Søn- og helligdager og 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt.

4. Inndragning av bevilling, jf. Alkohollovens § 1-8

Bevillingshavers brudd på gjeldende bestemmelser kan medføre inndragning av bevillingen for en kortere eller lengre periode eller for resten av bevillingsperioden.

5. Forskriftens ikrafttreden og oppheving av gjeldende forskrift

Denne forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdatoen i Lovdata.

Fra samme tid oppheves forskrift 29. september 2008 nr. 1698 om åpnings- og skjenketider for serveringssteder og om skjenketider for alkoholholdig drikk mv., Malvik kommune, Sør-Trøndelag