Gir ut Grønne midler

 

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2017 foreslo kommunestyrerepresentant Knut Svisdahl fra Miljøpartiet De Grønne, at det skulle avsettes en pott på kr. 10.000,- som skal brukes til miljøfremmende tiltak.

Knut Svisdahls tilleggsforslag ble vedtatt med 20 stemmer (Aps gruppe, SPs gruppe, MDGs gruppe, Vs gruppe og SVs representant).

Nå har ordfører Ingrid Aune (AP) kommet med forslag til retningslinjer for tildeling av disse Grønne midlene.

Forslaget legges fram til behandling for Formannskapet mandag 16.januar.

Forslag:

Midlene tildeles etter søknad fra enkeltpersoner og/eller grupper i kommunen.

Formål: Midlene er ment å stimulere til økt miljøengasjement ved å støtte grønne aktiviteter blant barn, ungdom og andre i kommunen.

 1. Prosjektet det søkes midler om midler til skal være lokalt forankret i Malvik.
 2. Midlene utlyses på kommunens hjemmeside, FB side og pr mail til barnehager og skoler (både private og offentlige)
 3. Prosjektet skal ha en start- og sluttdato.
 4. Det skal være en ansvarlig person over atten år tilknyttet prosjektet.
 5. Det kan søkes støtte til:
 • Dyrkningsprosjekter
 • Prosjekter innen naturvern/ artsmangfold
 • Grønne aktiviteter i skog, mark og i strandlinjen
 • Aktiviteter innen dyrevelferd
 • Avfallshåndtering/ rydding av naturområder
 • Opplysnings-/ holdningsskapende prosjekter for barn og unge
 • Andre prosjekter innen miljø og natur

 

 1. Det kan ikke søkes om støtte til:
 • allerede gjennomførte prosjekter
 • ordinær drift
 • prosjekter som strider mot norsk lov på noen måte

 

 1. Søknaden skal være maks en side. Den skal også inneholde et enkelt kostnadsoverslag.
 2. Disse kan søke: Skoleklasse, barnehagegrupper, uformelle grupper, organisasjoner, enkeltpersoner.
 3. ARESAM tildeler midler etter innstilling fra utvalgets leder og rådmannen.
 4. Midlene kan tildeles en eller flere søkere.
 5. Rapportering foregår ved at det skrives en artikkel med bilder som publiseres på kommunens hjemmeside, FB side og går som referatsak til utvalget.
 6. Søknadsfrist er 1. april.