Kommunen vil avslå søknad

Rådmannen går inn for å avslå en søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av 1,5 dekar til ny boligtomt på eiendommen Sørnesset i Hommelvik.

Torsdag skal lokalpolitikerne i utvalget for Areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) behandle en søknad om fradeling av en parsell på 1,5 dekar skogsmark til ny boligeiendom.

Eiendommen det gjelder er på Sørnesset i Hommelvik og ligger mellom E6 og elva Homla like nordøst for Hommelvikbrua og østre innløp til Stavsjøtunnelen.

I delinggsak fra 2000 oppgis eiendommen å ha 32 dekar jordbruksareal som de senere år har vært bortleid til beite. Gårdsbebyggelsen består i hovedsak av ett våningshus. Den omsøkte parsellen ligger ca. 15 meter sørøst for våningshuset på hovedeiendommen og omntrent 40 meter fra Vegvesenet sin eiendom og vel 55 meter fra dagens vegkant på E6 før vegutbygging og helt inntil støysone fra E6 ifølge støysonekart.

Den ligger innenfor 100 meters-beltet til Homlavassdraget som verna vassdrag og er i et kartlagt potensielt område for jord- og flomfare. Den ligger også i et kartlagt og svært interessant helhetlig kulturlandskapsområde, jfr. Naturbasen.

Hele den omsøkte parsellen er dyrkbar ifølge gårdskart fra Nibio og består av ca. 0,2 dekar annet areal og 1,3 dekar produktivt skogareal av høy bonitet. Adkomst til parsellen er Karlslystvegen og videre gjennom tunet på hovedeiendommen og videreføring med ny veg ca. 20 meter over annet areal. I kommuneplanens arealdel inngår parsellen i område avsatt til LNF-formål.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fraråder at det gis dispensasjon for fradeling.

Statens vegvesen vil vurder å påklage en eventuell dispensasjon og ber derfor om at vedtak i saken oversendes. Vegvesenet er kritisk til dispensasjoner i LNF-områder og påpeker at eiendommen i dag i gjeldende støyvarselkart er på grensen til å være støyutsatt. Ut fra støyberegninger gjennomført i forbindelse med regulering E6 Ranheim – Værnes, vil eiendommen imidlertid være betydelig støyutsatt med støynivå på mellom 55 dBA – 65 dBA.

Bildet viser hvor den omsøkte parsellen ligger.