Klager på byggeplaner

Naboene til en planlagt utbygging av en tomannsbolig i bak Brukesgården i Hommelvik, har klaget på kommunens godkjenning av byggeplanene.

Politikerne i utvalg for Areal og samfunnsplanlegging skal torsdag 12.januar ta stilling til om det skal tas hensyn til klagene eller følge rådmannens innstilling som går ut på at klagene ikke skal tas til følge.

Malvik kommune godkjente 02.11.2016 søknad om rammetillatelse til å oppføre ny tomannsbolig på eiendommen Øyavegen 24. (Saken fortsetter etter illustrasjonen)

Illustrasjon: Rak arkitektur AS

Innsigelsene tas ikke til følge

Beboere i Brukesgården og Sameiet Brukesgården som er naboer til eiendommen hadde innsigelser til søknaden. Kommunen vurderte innsigelsene men godkjente likevel søknaden om rammetillatelse, og nå foreligger det klage på vedtaket.

Tiltaket gjelder tomannsbolig i område som er avsatt til bolig i områderegulering for Hommelvik sentrum. Tiltaket skal gjennomføres i tråd med gjeldene regulering og krever ingen dispensasjoner verken fra plankrav eller tekniske krav fra Byggeteknisk forskrift.

Rådmannen har vurdert klagene, men kan ikke se at det fremkommer nye opplysninger som skulle tilsi en endring av Rådmannens innstilling i saken.

Lav utnyttelsesgrad

Eiendommen Øyavegen 24 er i dag bebygd med én enebolig. Eiendommen er 2763 m2 og utnyttelsesgraden er lav.

Tomannsboligen som det søkes om å bygge er vertikaldelt og vil gå over 3 plan. Bygget får en moderne funksjonalistisk arkitektonisk stil med flatt tak og takterrasse. Den skal plasseres i eiendommens nordvestre hjørne.

Avstand fra eiendomsgrense i vest blir 4 meter og avstand fra eiendomsgrense i nord blir 5,23 meter. Avstanden fra eksisterende bolig på eiendommen blir ca. 5,1 meter. Bygget får to bygningsvolum med tilnærmet lik størrelse og utforming.

Total byggehøyde blir 8,65 meter, målt fra gjennomsnittlig terreng.

Fotavtrykket utgjør 162,8 m2. Inkludert parkering og eksisterende bebyggelse blir utnyttelsesgraden 16%.

Adkomsten er vist fra eiendommens hjørne mot nordøst og det er planlagt å benytte opparbeid veiareal mellom carportene tilhørende «Brukesgården» og Øyavegen. Det foreligger tinglyst veirett som godkjenner en slik adkomst. (Saken fortsetter etter illustrasjonen)

Skjerdump fra søknad

Klage fra beboere og sameiet

Det foreligger klage fra fem beboere i Brukesgården og Sameiet Brukesgården. Klagene inneholder i all hovedsak de samme momentene som i innsigelsene til byggesøknaden. Klagene sammenfattes i det følgende:

  • Naboene er uenig i valgt løsning for adkomst da denne gir økt trafikk på naboeiendommen Brukesgården.
  • Beboere er, på grunn av egen sykdom, bekymret for økte støvplager fra trafikk ved den nye gårdsplassen.
  • Beboere er bekymret for at økt trafikkbelastning ved avkjøring fra Øyavegen skal øke trafikkfaren for barneskolen.
  • Beboere er uenig i valgt plassering av den nye tomannsboligen. De mener den bør flyttes lengre sør på eiendommen.
  • Tomannsboligen vil forringe lys, sol og utsikt fra leiligheter i Brukesgården med påfølgende verditap.

Oversendes fylkesmannen

Rådmannens innstilling til politikerne er at klage på vedtak ikke tas til følge.

Vedtak i delegert sak nr. 419/19 opprettholdes.

Saken er foreslått oversendt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for videre behandling.

 

Hele søknaden, og alle vedleggene kan leses på Malvik kommunes innsynsløsning her.