Sier nei til ridebane

Ole-Johnny Markussen har søkt om omdisponering av ca. 0,9 dekar fulldyrka jord til ridebane på eiendommen Fossmo.Eiendommen ligger i grenda Fossen, inntil Selbuvegen omtrent fem km sør for Hommelvik sentrum. Eiendommens totale areal er på vel 23 dekar, derav 16 dekar fulldyrka jord.

Dyrkajorda på eiendommen har gjennom lang tid vært bortleid som tilleggsjord til nabobruk med større sauehold. Etter nylig eiendomsoverdragelse har eieren selv overtatt driften av jorda og etablert hestehold på bruket. Gårdsbebyggelsen består av våningshus og driftsbygning.

Klager på avslag

Søknaden om omdisponering ble avslått av administrasjonen i Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM) i november 2016 og nå har tiltakshaveren klaget på dette vedtaket.

Rådmannens innstilling til møtet i ARESAM er at kommunen opprettholder avslaget.

I sin innstilling skriver rådmannen at det framkommer ingen nye opplysninger i saken og klagen tas ikke til følge. Med hjemmel i jordloven § 9 avslås søknad om omdisponering av dyrka jord til ridebane på eiendommen Fossmo. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omdisponering av dyrka jord til ridebane på eiendommen.

Ettersom tiltaket ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel er det innhentet høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune i saken.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag frarår at det gis dispensasjon for tiltaket, da dette ikke kan ses å være i tråd med signalene om et strengere jordvern, å ta i bruk fulldyrket jord til ridebane.

Selv om tiltaket isolert sett ikke legger beslag på et stort areal, vil en tillatelse i dette tilfellet danne presedens for senere lignende saker. Fylkesmannen ber videre om å bli orientert om kommunens videre behandling i saken og vil vurdere påklage av et eventuelt positivt dispensasjonsvedtak.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ingen merknader i saken ut i fra de interesser de skal ivareta.

I strid med plan- og bygningsloven.

Rådmannen finner at omdisponering og dispensasjon vil være i strid med formålet med plan- og bygningsloven og bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Ved en dispensasjon blir planen vesentlig tilsidesatt, da søknaden er i strid med de hensyn som ligger bak planen. Rådmannen tilrår derfor at klagen ikke tas til følge og at det ikke gis dispensasjon for omdisponering av fulldyrka jord til ridebane etter jordloven § 9.

Ved en dispensasjon blir kommuneplanen vesentlig tilsidesatt. Rådmannen finner at omdisponering og dispensasjon ikke gir større fordeler enn ulemper. Det legges avgjørende vekt på at fylkesmannen frarår tiltaket og samtidig ber om å bli holdt orientert om kommunens vedtak med tanke på eventuell påklage.

Møtet i utvalg for ARESAM er torsdag 12.januar kl 09.00. Alle sakens dokumenter ligger tilgjengelig på kommunens innsynsløsning.

Kartskisse som viser den planlagte ridebanen på Fossmo