Nye regler for kommunevåpen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut et forslag til forenklinger i regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg på høring.

I høringsnotatet foreslår departementet at kompetansen til å fastsette kommunevåpen og kommuneflagg legges til det enkelte kommunestyret.

Departementet foreslår at regler om fastsetting av kommunevåpen skal inngå i kommuneloven.

Det foreslås videre å oppheve lov om flagging på kommunens offentlige bygninger. Dette innebærer at det ikke lenger vil være noe krav om godkjenning av Kongen for å kunne benytte kommunevåpenet i et kommuneflagg.

Høringsfristen er 15. mars 2017 og alle høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i et brev til landets kommuner.

Lovforslag

I

Ny kommunelov evt. i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner gjøres følgende endringer:

§ X skal lyde: Kommunestyret selv fatter vedtak om kommunevåpen eller kommunesegl. Fylkestinget selv fatter vedtak om våpen for fylkeskommunen. Våpen eller segl etter første ledd skal være unikt og ikke være egnet til å forveksles med eksisterende våpen eller segl. Våpen eller segl skal sendes til Arkivverket uten ugrunnet opphold etter vedtak etter første ledd.

II

Lov av 29. juni 1933 nr. 2 om flagging på kommunens offentlige bygninger oppheves.

III

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.