Nye lover fra 1.januar

Vi har startet på et nytt år og 1. januar trådte seks nye lover, og 40 endringer i eksisterende lover i kraft.

Her er en kort oversikt over hvilke lover og regler som er endret fra og med 1.januar 2017.

 

Må ha lærling for å få offentlige oppdrag

Etter nyttår skjer det også endringer i reglene for offentlige anskaffelser, og det innføres en ny forskrift og en ny lov for offentlige anskaffelser.

I den nye loven er det blant annet et krav at bedrifter har lærlinger, for å kunne vinne offentlige oppdrag.

Kravet gjelder tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter i bransjer med særlig behov for læreplasser.

Ny skatteforvaltningslov

Den nye skatteforvaltningsloven skal regulere alle forhold knyttet til fastsettingen av skatt. Loven erstatter ligningsloven og samler forvaltningsbestemmelsene for skatt og avgift til et enhetlig og samordnet regelverk, opplyser Skatteetaten.

Naturskadeerstatning

Den nye naturskadeerstatningsloven sier at den som søker om erstatning for skader som har blitt påført av blant annet storm, skred eller flom, selv skal dokumentere skadeomfanget og kostnadene.

Strengere krav til kassasystem

I den nye kassasystemloven strammes kravene til kassasystemer som brukes ved kjøp og salg av varer inn. Det blir et krav at kassesystemene er godkjent av myndighetene, og at det er satt opp slik at det enkelt kan vurderes om systemet tilfredsstiller kravene.

Bakgrunnen for den nye loven er avdekking av kassasystemer som er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg, ifølge Skatteetaten. Det nye regelverket skal gjøre vanskeligere å manipulere systemet og å unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning.

Innen 2019 må alle som benytter kassasystemer ha byttet ut eller oppgradert sine systemer.

Andre viktige endringer:

 • Fra nyttår blir det krav om politiattest for helsepersonell som skal yte helse- og omsorgstjenester i kommunene.
 • Ordningen der personer som har en sykdom på den såkalte sykdomslisten i fysioterapiordningen får fritak for å måtte betale for behandlingen, avvikles.
 • Fra nyttår er det opp til den enkelte kommune å bestemme om det skal være gratis å parkere elbilen i sentrum. Mange har ennå ikke tatt noen avgjørelse.
 • Kommunene skal stille krav om at arbeidsføre mottakere av sosialstøtte må delta på aktiviteter. Dersom man ikke deltar, reduseres den økonomiske støtten.
 • Døvblinde får rett til å ha med seg en ledsager med tolkekompetanse ved deltagelse på fritidsaktiviteter.
 • Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift, økes fra 550 000 kroner i 2016 til 600 000 kroner for organisasjonenes totale lønnsutgifter.
 • Kommunene får en generell adgang til å frita fritidseiendom for eiendomsskatt, der denne typen eiendom ellers ville vært omfattet av utskrivingen.
 • Grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner heves fra 25 000 kroner til 30 000 kroner.
 • Nedre grense i trygdeavgiften økes fra 49 650 kroner til 54 650 kroner i 2017. Det innebærer at den såkalte frikortgrensen øker til 55 000 kroner i 2017.
 • Inkassosatsen endres til 700 kroner.
 • Det åpnes for at kommuner som vil prøve ut pedagogiske metoder som krever unntak fra bestemmelser i introduksjonsloven, kan søke departementet om adgang til slike unntak for å kunne gjennomføre lokale forsøk.

Kilde: Nrk.no og Lovdata.no