Mindre sykefravær

Ved utgangen av 3. kvartal 2016 sank det legemeldte sykefraværet i Sør-Trøndelag med 3,3 prosent fra samme periode i fjor, og er nå på 5,3 prosent. For Malvik ligger sykefraværet på 5,8 prosent, landsgjennomsnittet er 5,4 prosent.  

Sør-Trøndelag er blant fylkene med lavest sykefravær ved utgangen av 3. kvartal 2016,  kun fire fylker ligger lavere. Sykefraværet synker i fylket og det er bare Finnmark som har større nedgang enn Sør-Trøndelag. I to av tre fylker øker sykefraværet i tredje kvartal.

Trekk ved sykefraværet i Sør-Trøndelag:

Hovedtall

  • I 3. kvartal 2016 ligger det legemeldte sykefraværet i Sør-Trøndelag på 5,3 prosent, som er 0,1 prosentpoeng under snittet for landet. I tillegg kommer det egenmeldte fraværet som i 3. kvartal ligger på 0,97 prosent. (I tallene under omtaler vi kun det legemeldte sykefraværet).
  • Andelen graderte sykefraværstilfeller holder seg stabilt, med 25,5 prosent. Det er flere kvinner som tar ut gradert sykemelding, her er andelen 28,2 prosent. For menn er andelen 20,8 prosent.

Næringer: Sykefraværet er høyest innenfor helse- og sosialtjenester med 7,6 prosent, fulgt av transport og lagring med 6,6 prosent. Helse- og sosialtjenester har et synkende sykefravær, med en nedgang på 4,3 prosent. Lavest sykefravær har informasjon og kommunikasjonsbransjen med 2,6 prosent. Store næringer som bygg og anlegg samt industri har et sykefravær under fylkessnittet med henholdsvis 5,2 og 4,7 prosent. Innen bygg og anlegg øker fraværet noe, mens det går ned over 7 prosent i industrien

Kjønn og alder: Det legemeldte fraværet blant menn er på 3,9 prosent, en nedgang på 1,2 prosent. Blant kvinner er sykefraværet 7 prosent, med en nedgang på 5 prosent. Sykefraværet synker i alle aldersgrupper, med unntak av aldersgruppen 35-39 år og 55-59 år. Sykefraværet synker mest i aldersgruppen 16-19 år og 60-64 år, med en nedgang på henholdsvis 13,1 og 11,9 prosent.

NAV er tett på oppfølging

 – Siden våren 2015 har NAV-kontorene i Sør-Trøndelag i stor utstrekning kontaktet arbeidsgivere som har ansatte som nærmer seg åtte ukers sykmelding. Erfaringene med denne kontakten er svært gode. Det gir oss i NAV kunnskap om bedriftenes muligheter til å tilrettelegge og vi kan veilede rundt de oppfølgingsmulighetene bedriften har, sier Arve Winsnes, avdelingsdirektør ved NAV Sør-Trøndelag i en pressemelding.

– På dette tidspunktet skal arbeidsgiver og den sykmeldte ha vurdert delvis arbeid, eventuelt tilrettelegging på arbeidsplassen. I tillegg har det over tid vært jobbet aktivt med inkluderende arbeidsliv gjennom IA-avtalen som både har hatt fokus på inkluderingsperspektivet. Her har NAV Arbeidslivssenter hatt en sentral rolle.

Kortere varighet

Gjennomsnittlig varighet på sykefravær i Sør-Trøndelag er 49 dager. Sammenligner vi med forrige år har vi hatt en reduksjon i varighet på vel fire dager. Det er kun Telemark som har redusert varigheten på sykefraværene med flere dager enn Sør-Trøndelag.

Færre tapte dagsverk

I tredje kvartal i år gikk om lag 375 000 dagsverk i Sør-Trøndelag tapt på grunn av sykemeldinger. Det er en nedgang på ca 7 400 dagsverk, tilsvarende 2 prosent, fra i fjor. Den vanligste sykemeldingsårsaken er muskel- og skjelettlidelser, over 40 prosent av de tapte dagsverkene er begrunnet med sykdommer innenfor denne diagnosegruppen. Psykiske lidelser står for hvert femte tapte dagsverk.