Nye E6 prioriteres

Nye E6 fra Ranheim til Åsen stod høyt på lista når selskapet Nye Veier torsdag presenterte sine prioriterte prosjekter.

Nye Veier prioriterer sin utbyggingsportefølje to ganger årlig. Selskapets første prioritering av veistrekninger skjedde i mars i år, og ble gjort basert på tallmateriale presentert i stortingsmeldingen om veireformen.

– Vår andre prioritering baserer seg på kostnadsanslag gjort av Statens vegvesen ved overføring av veiprosjektene til Nye Veier. Vi har gjennomført nye kost-nytteberegninger på alle prosjektene. Det er dette tallunderlaget som ligger til grunn for vår prioritering nå, sier Dahl Hovland.

Todelt utbyggingsprosjekt

I utbyggingsprosjektet E6 Ranheim – Åsen skal det totalt bygges 55 kilometer firefelts motorvei. Utbyggingsprosjektet er todelt: E6 Ranheim – Værnes på 23 km, hvor reguleringsplanene er vedtatt, og E6 Kvithammar – Åsen på 22 km, hvor kommunedelplan er vedtatt.

Det pågår arbeid med å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for strekningen, både ved å redusere kostnadene og å øke nytten, heter det i pressemeldingen fra Nye Veier

Prioritert for snarlig utbygging. 

– Vår oppgave er å bygge raskere og mer kostnadseffektivt. Vi arbeider derfor helhetlig med prosjektene fra første stund, og bygger lengre sammenhengende strekninger. Dette gir raskere og mer kostnadseffektiv utbygging. Vi baserer vår prioritering på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, inkludert netto ringvirkninger, trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet, sier administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland.

Tilfreds med forventning

Vegforum Trøndelag er tilfreds med at E6 Ranheim – Åsen er en prioritert strekning i Nye Veier AS sin portefølje og at selskapet ønsker snarlig oppstart av prosjektet.

Vegforum Trøndelag forventer at kommunene langs strekningen Kvithammer – Åsen raskt vedtar reguleringsplanen for strekningen, slik at prosjektet er klart for overlevering til Nye Veier AS.

Det er også viktig at bompengefinansiering avklares raskt. Vegforum Trøndelag er opptatt av at hele porteføljen til Nye veier i Trøndelag snarlig bygges ut. Det ligger en sterk forventning til at E6 Melhus – Ulsberg blir startet opp før Ranheim – Åsen fullføres, slik at E6 Trøndelag blir gjennomført som en helhetlig utbygging, skriver Vegforum Trøndelag i en pressemelding.