Feier over 429

Trøndelag brann- og redningstjeneste feieravdelingen har informert sine eierkommuner om at det er innført et lovkrav om feiing og tilsyn i alle fritidsboliger med skorstein og ildsteder. I Malvik er det 429 fritidsboliger.

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

Bestemmelsen gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger.

Feiing og tilsyn

TBRT ved feieravdeilingen foreslår at feiing og tilsyn blir foretatt samtidig ved besøk i fritidsboligene. Frekvensen bør legges opp til en behovsprøving, og er avhengig av bruk, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget, fra årlig til hvert 8. år. Ved funn av avvik må dette følges opp på vanlig måte fra TBRT. Det gis frister for tilbakemelding og utbedringer. Ved mangler og avvik som medfører brannfare ved bruk, kan det i ytterste konsekvens bli ilagt fyringsforbud til avviket er rettet.

Eiers ansvar

Før feieren kommer må eier påse at avtale om feiing og tilsyn er inngått og at det er noen til stede når feieren kommer. For å kunne gjennomføre feiing må det tilrettelegges med stige/takstige eller med tilgang til feieluke på loft samt at feieren må få tilgang til sotluke i bunnen av skorsteinen for fjerning av sot.

Bestilling og avtaler

TBRT vil utføre tjenesten områdevis. Hvis tidsrommet feierne er i området ikke passer, kan eier av fritidsbolig avtale et passende tidspunkt ved kontakt med feieravdelingen. Ønskes besøk utenom dette tidsrommet, vil merkostnadene dette medfører bli dekket inn med et ekstragebyr.

Feiegebyr for fritidsboliger

Forslag til finansiering av feiing og tilsyn i fritidsboliger er gjennom et feiegebyr som kommunene driver inn etter samme modell som for boliger.

I Malvik er det 4 255 skorsteinr i bolig og næringsbygg og det er 429 fritidsboliger.

Usikkerhet knyttet til oppgavene

Det er knyttet en del uavklarte momenter til antall fritidsboliger. Dette skyldes at feiervesenet ikke har registrert skorsteiner/ildsteder i fritidsboliger, men anslår at det relativt få fritidsboliger uten skorsteiner og ildsteder. Antallet skorsteiner er også usikkert fram til at de er registrert.

Ressursbehovet for å gjennomføre tiltaket er på 2 feiere og en merkantil ansatt. Dette er et grovt anslag, da TBRT er usikker på hvor mange avvik som avdekkes ved tilsyn av fritidsboligene og hvor effektivt denne tjenesten i sin helhet kan gjennomføres., skriver TBRT i et brev til Malvik kommune.Momenter som påvirker dette er:

Hvor stor del av tilsyn og feiing kan utføres innenfor normalarbeidstid?

Hvor stor del andel av fritidsboligene mangler kjørbar vei helt fram?

Treffprosent ved besøk.

Avvik som gjør at man ikke får gjennomført feiing og tilsyn (mangel på takstige etc).

Hvor stor andel av fritidsboligene er utenfor normale ruter?

Hvor stor prosent krever oppfølging med hensyn til avvik?

Eiere av fritidsboliger vil få tilsendt informasjon og registreringsskjema.