Merker elg

I vinter skal 50 elger merkes med GPS-sendere i Trøndelag. Hensikten er å få økt kunnskap om forekomst og spredningspotensiale for skrantesjuke i Norge.

To elger i Selbu fikk påvist skrantesjuke, også kjent som CWD, i mai i år. Siden da er over 4100 elger i Norge testet for den dødelige sykdommen, men dyrene fra Selbu er fremdeles de eneste elgene som har fått påvist sykdommen i Europa.

Vi vet derfor veldig lite om både utbredelsen og forekomsten av skrantesjuke hos elg skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Merker mest i Selbu

Merkeprosjektet er en del av oppfølgingen av skrantesjuke i Norge. De 50 elgene vil i hovedsak bli merket i Selbu, men det er også aktuelt å merke dyr i nabokommunene Tydal, Malvik, Trondheim, Meråker, Stjørdal og Klæbu.

Målet er kyr og kalver

De to syke elgene ble funnet i hver sin ende av Selbu kommune; den ene ved Selbustrand, den andre ved grensa til Tydal. Begge var eldre kyr, og den største andelen av elgene som skal merkes i vinter vil være kyr som oppholder seg i Selbu. Et av formålene er å følge disse dyrene over lang tid, blant annet for å se om de utvikler skrantesjuke når de blir eldre.

I tillegg skal det merkes et fåtall kalver, fortrinnsvis avkom av de GPS-merka kyrne, som gir mulighet til å studere forholdet mellom mor og kalv.

Hvor går elgen?

Merkeprosjektet skal også bidra til å øke kunnskapen om elgens områdebruk i Selburegionen. Det blir spesielt interessant å se om individene holder seg i det samme området året rundt, eller om de foretar lengre sesongvandringer. Fra kalvene får vi informasjon om spredning ut fra området.

Kunnskapen om vandring og spredningsmønsteret kan brukes til å avgjøre hvor eventuelle tiltak mot skrantesjuke bør settes inn.

Testes for skrantesjuke

Alle dyrene som merkes skal testes for skrantesjuke, både under merking og etter at de er døde. Dyr som får påvist sykdommen etter merking vil bli avlivet, slik at de ikke sprer smitte i miljøet.

Mange deltar i prosjektet

Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil drifte prosjektet på oppdrag fra Miljødirektoratet, som er prosjekteier. I tillegg vil det opprettes ei referansegruppe for prosjektet, hvor lokale og nasjonale aktører inviteres til å delta. Dette inkluderer lokal viltforvaltning, representanter for grunneiere, tamreinnæringa, Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Det vil også bli arrangert lokale møter for å informere om prosjektet i forkant av merking, og undervegs i prosjektperioden.