Politiske møter uke 50

Denne uken er det Kommunestyret og Brukerutvalget av de kommunale nemnder og råd som avholder sine møter som også blir de siste møtene for lokalpolitikerne i år.

Kommunestyret

De 31 kvinner og menn som tilsammen utgjør kommunestyret i Malvik skal fra klokken 13.00 mandag 12.desember møtes i Bruket kulturhus hvor blant annet budsjettet for neste år står på agendaen. Møtet sendes direkte på web-TV her.

Sakliste:

Planstrategi 2016-2020, sluttbehandling

Plan for selskapskontroll 2017 – 2018 for Malvik kommune

Gebyrregulativ FDV – 2017 – Vann, Avløp, Renovasjon, Slam, Septik

Forslag til gebyrregulativ 2017 – Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/ velferd gjeldende fra 1.1.2017

Økonomisk sosialhjelp – forslag til satser gjeldende fra 1.1.2017

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017

Ny barnehage Vikhammer – driftsform og plassering

Ytre Malvik Samfunnshus – oppgradering

Budsjett 2017/Økonomiplan 2017-2020

Handlingsdel 2017-2021

Finansrapport pr 30.9.2016

Valg av representant til samarbeidsutvalget ved Sandfjæra barnehage

Søknad om fritak fra politiske verv – Knut Sjøvold

I tillegg kommer tre referatsaker til kommunestyret:

Tilbakemelding til kommunen som eier av selskap med kommunal eierinteresse

Protokoll møte i kontrollutvalget 29.11.16.

Protokoll – Fellesmøte Utvalg for HeVe og Utvalg for OppKu, 1.12.16, tema: Heltid/deltid

 

Brukerutvalget

Brukerutvalget i Malvik kommune består av representanter fra ulike brukerorganisasjoner. Medlemmene foreslås av brukerorganisasjonene i kommunen, og oppnevnes av Kommunestyret (følger valgperioden).

Utvalgets saksdokumenter legges ikke ut til offentlig gjennomsyn før møtene.

Medlemmer: Personlig vara:
Roar Drøyvold
LHL Malvik
Bjørn Kyllo
Hørselshemmedes Landsforbund
Per Malvik
Norges Blindeforbund Sør-Trøndelag
Arild Øyan
Norges Blindeforbund Sør-Trøndelag
Hege Hafstad Johansen
ADHD Norge, Malvik lokallag
Anne Louise Fagrell
ADHD Norge, Malvik lokallag
Tone Wiig (leder)
SAFO Samarbeidsforumet for funksj.org.
Bjørg Botn Johansen
Norges handicapforbund avd. Malvik
Aud Irene Thoresen
Mental helse Malvik
Bjørn Engdal
NFU Malvik lokallag