Alternativt budsjett – Malvik Høyre

Alternativt budsjett – Malvik Høyre

Malvik Høyre gikk til valg med et ønske om å endre den politiske kursen i kommunen vår. Vi vil ha en omsorgstjeneste som vektlegger verdighet og kvalitet for brukerne. En skole som har fokus på læring i klasserommet, som gir like muligheter for alle.

Malvik Høyre har alltid vært garantisten for at eiendomsskatt ikke skulle innføres i kommunen. Det er vi fortsatt. Malvik Høyre vil drive en ansvarlig økonomisk politikk, og en del igangsatte prosjekter er forutsatt finansiert med eiendomsskatt. Malvik Høyre kan derfor ikke love å fjerne eiendomsskatten, men vi lovet våre velgere å jobbe for å ikke øke eiendomsskatten fra dagens nivå, i den neste 4års perioden.

Målet er at Malvik kommune skal ha en forutsigbar økonomi og vi har som ambisjon å avvikle eiendomsskatten når økonomien tilsier at dette er forsvarlig. Dette skal vi få til ved å organisere kommunale tjenester klokt, effektivt og fornuftig. Malvik Høyre vil få kommunens økonomi tilbake under kontroll. Malvik Høyre mener derfor at kommunens økonomi må gjennomgås i forhold til å identifisere kostnadsdrivere og ansvarliggjøre alle med økonomiansvar i forhold til eget budsjett.

Vi vil at Malvik kommune skal være en god kommune både bo og jobbe i. Vi ønsker å tilrettelegge for at folk vil flytte og bli boende i vår fantastiske kommune. På bakgrunn av dette har Malvik Høyre blant annet følgende forslag til budsjett for 2017:

Eiendomsskatt

Halvere eiendomsskatten, slik at innbyggerne bare trenger å betale to kroner pr. 1000 lapp, og ikke fire kroner pr 1000 lapp, slik flertallet ønsker. Målet er at Malvik kommune skal ha en forutsigbar økonomi og kan derfor ikke foreslå å fjerne eiendomsskatten i sin helhet ved dette budsjettet. Malvik Høyre har som ambisjon å avvikle eiendomsskatten i kommunen, når den kommunale økonomien tilsier at dette er forsvarlig.

Helsesøsterstilling

Trygge og gode helsetjenester er en av kommunens viktigste lovpålagte oppgaver. Det øremerkes midler til å ansette en ekstra helsesøster i kommunen, da vi mener at økt nærvær av helsesøster også vil kunne virke forebyggende. Malvik Høyre er klar over at det foreligger en søknad om statlig midler til dette, som er under behandling. Hvis denne blir innvilget, tilføres denne kostnad til avsetting fond.

Flere hender i omsorgen

Det frigjøres til sammen hele seks 100% stillinger innen helse, for å kunne gi et enda bedre tilbud til de som har et omsorgsbehov i kommunen. Dette vil bidra til å gi innbyggerne en omsorgstjeneste som i en enda større grad vektlegger verdighet og kvalitet for brukerne. Virksomheten omorganiseres, personal og administrasjonshåndtering hos de med lederansvar flyttes inn i en fellesressurs.

Flere lærere i Malvikskolen

Det frigjøres over fire 100% stillinger som lærer, for å kunne gi et enda bedre tilbud til elevene i kommunen og bidra til at de ansatte ved skolene får en enda bedre hverdag. Vi mener dette vi gi en skole som har enda bedre fokus på læring i klasserommet, som igjen vil gi like muligheter for alle. Virksomheten omorganiseres, personal og administrasjonshåndtering hos de med lederansvar flyttes inn i en fellesressurs.

Flere voksne i barnehagene

Det frigjøres over fire 100% stillinger i de kommunale barnehagene, for å kunne gi et enda tryggere og bedre barnehagehverdag, både for ungene og de ansatte i kommunen. Virksomheten omorganiseres, personal og administrasjonshåndtering hos de med lederansvar flyttes inn i en fellesressurs.

Unge ufør i kommunale omsorgsbolig

I kommunestyret den 14.12.2015 foreslå Malvik Høyre at de med omsorgsboliger skulle skjermes for stor økning og at økningen skulle halveres for disse brukerne. Dette forslaget fikk dessverre bare støtte av Fokus Malvik og Pensjonistpartiet. Vi ser nå i etterkant av vedtaket at dette slår meget uheldig ut for de leieboeren som bor i omsorgsboliger og som har spesielle behov, som funksjonssvikt og et betydelig omsorgsbehov, fysisk, psykisk og/eller sosialt og vi ønsker å redusere husleien til denne gruppen leietakere. Det avsettes en pott i budsjett som skal subsidiere deler av den økningen som ble vedtatt i desember 2015.

Lys på om natten

Vedtak fra kommunestyret den 31. oktober 2016 videreføres Malvik Høyre har full forståelse for at innbyggerne har følt en utrygghet etter at det politiske flertallet i utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging bestemte at gatelysene skulle bli slått av og har, sikkert ikke uventet lagt inn dette i vårt alternative forslag.

Sikker skolevei

For Malvik Høyre har trygg skolevei hele tiden stått i fokus. Vi ser det på som et godt helsefremmende tiltak at elever går til og fra skolen, men den skal være trygg. Vi vil fortsette å jobbe for at alle skal ha en trygg skolevei i kommunen. Konkrete forslag på økt budsjett for å sikre skoleveien over Hommelvikhøgda og for å tilrettelegge helårs skolevei mellom Sveberg og Smiskaret.

Kirkelig Fellesråd

Malvik Høyre har funnet rom til å øke budsjettet til Kirkelig Fellesråd. Til tross for at kommunen har en stram økonomi, mener vi i Malvik Høyre det er viktig å vise Kirkelig Fellesråd respekt ved å øke rammen i budsjettet. Vi ser også at Kirkelig Fellesråd mistet inntekt da leieforholdet med kommunen for lokaler av Mostadmark Barnehage ble oppsagt.

Mindre penger til politikerne

Malvik Høyre ser det ikke økonomisk ansvarlige, eller nødvendig å budsjettere så mye på politisk godtgjøring. Det er på høy tid at også politikkere gjør kutt i henhold til å redusere utgiftene i kommunen. Den politiske organiseringen endres, da med tanke på effektivisering og innsparing. Nedlegging av politiske hovedutvalg, og ansvar overføres til formannskap. Dette vil gi en besparelse både i henhold til godtgjøring til politikere og til disponering av ansatte under møtevirksomhet. Vi foreslår også en reduksjon i godtgjøring til ordfører og varaordfører

Effektivisering tekniske tjenester

Et viktig redskap for å avgjøre om det er lønnsomt for kommunen å drifte og investere i maskinelt utstyr er regnskap på virkelige time og kilometer kostnad. Det for å kunne sammenligne og avgjøre om det er besparende for kommunen å leie inn private aktører for utvalgte eller flere oppdrag. Konkurranseutsette tekniske tjenester, ha effektivitetskrav tekniske tjenester for eksempel. maskinbruk pr. time og prosjektføring på timer for tekniske tjenester.

Åpningstider kommunenes administrasjon

Kommunen vår skal være en «JA-kommune»; imøtekommende og serviceinnstilt overfor innbyggere, ansatte og næringsliv. Se på organisering og åpningstider for kommunens administrasjon, med fokus på god tilgjengelighet og service til innbyggerne. Gjenopprett åpningstid på servicetorget og effektivisere denne ved å kutte 0,5 times før og etterbehandling av åpningstid.

Malvik må se til Melhus

Sammenlignbare tall (KOSTRA) for Malvik og Melhus tilsier at vi har mulighet til innsparinger på virksomhet kultur. Malvik Høyre ønsker virksomheten gjennomgått og gjør her kutt på rammen.

Netto driftsutgift er for kultursektoren per innbygger i kroner:

2014 – kr. 1916,-

2015 – kr. 2190,-

Ser vi på de samme kostratall for Melhus, så er de som følger:

2014 – 1769,-

2015 – 1896,-

Med andre ord, Malvik Kommune brukte 147 kr mer per innbygger i 2014 og 194 kroner mer per innbygger i 2015, enn det Melhus brukte per innbygger.

Veivalg for 2017 – 2020

I Malvik kommunes «Handlingsdel» vedtar kommunestyret mål og veivalg for kommunen. Dette mener vi i Malvik Høyre er viktige signaler på hva politikerne ønsker å prioritere i gitte periode. For perioden 2017 til 2020 vil vi at følgende punkt skal inn i planen:

 • Forbedre kommunens tjenester ovenfor innbyggerne med tanke på forenkling av byråkratiet.
 • Skoler og barnehager skal få mulighet til å videreutvikle seg gjennom samarbeidet med universitet og høyskoler og delta i forskning- og utviklingsprosjekter.
 • Utvikle og bedre turstier i samarbeid med Trondheimsregionens Friluftsråd.
 • Det legges til rette for god utfartsparkering ved Engan.
 • Se på muligheten for å bygge en trafikksikker kryssing av gang og sykkelbanen langs Malvikveien på Storsand, over til Midtsandtangen.
 • Bidra til at jernbanen gjennom kommunen får dobbeltspor og blir lagt i tunell for å bedre tilgang til strandsonen.
 • Legge til rette for at frivillige organisasjoner kan bidra.
 • Vurdere kombinasjonen av gode offentlige og private løsninger som vil gi økt mangfold og kvalitet i tjenesten. Gode kontrollorganer vil sikre kvaliteten og etterlevelsen av lovverk i tjenesten.
 • Bidra til at Midtsandtangen friluftsområde blir mye brukt av alle kommunens innbyggere, skoler og barnehager.
 • Se på muligheten for helårs vei fra Vidhaugen/Sveberg til Midtsand/Smiskaret.
 • Opprettholde og se på muligheten for å øke samarbeidet med Næringsforening.

Malvik, 09.12.2016

Malvik Høyre, kommunestyregruppen