Kan ikke åpne gangveg

Malvik kommune vil ikke følge opp klagen fra Fretex på stenging av adkomsten over jernbanen og til bedriften.

Dette framkommer av et brev kommunen har sendt miljø og logistikksjef, Geir Arne Bals i Fretex Midt-Norge som har klaget på at Stena Recycling har stengt mulighet for plankryssing av Nordlandsbanen.

Stengingen av adkomsten har ført til at de som er deltakere ved Fretex sine tilbud i Hommelvik nå må hentes med egen buss, noe som skal koste Fretex ca kr 150.000,- i året.

– Dette er en lovlig regulert adkomst som også er inntegnet på reguleringsplanen for området, sa Geir Arne Bals i Fretex til Malviknytt i november.

– Vi er sterkt uenig i denne stengingen, sier eieren av bygningen Fretex er leietaker i, Trym Hoff.

– Dette ødelegger for våre leietakere som mister en adkomst og parkeringsplasser som har vært der i over 50 år, sier Hoff.

Malvik kommune er av en annen oppfatning.

Adkomsten det klages på er ikke etablert.

«Kommunen har vurdert forholdene rundt stengingen, men vi kan ikke se at kommunen har hjemmel til å fatte pålegg om åpning av overgangen, basert på de opplysninger som foreligger.

Den adkomsten som er vist i reguleringsplanen er ikke etablert og således kan ikke kommunen uten videre si at denne er stengt.

Den regulerte adkomsten forutsetter at det etableres en undergang under jernbanen, da Jernbaneverket i forbindelse med behandling av reguleringsplanen krevde at overgangen skulle stenges.

Kommunen har ikke vurdert de privatrettslige forhold, slik som spørsmålet rundt en eventuell hevd på adkomst, da dette ikke ligger innenfor kommunens myndighet.

Konklusjon: Kommunen vil ikke starte en prosess med oppfølging av ulovlig forhold, da vi på dette tidspunktet ikke kan se at bestemmelser i Plan- og bygningsloven er brutt. Men vi vil være positive til å sammen med aktørene i området se på mulige løsninger på problemstillingen i det tilfellet aktørene ønsker kommunens innspill.» heter det i brevet fra Malvik kommune.

– Dette er kommunens tolkning, vi retter nå spørsmålene til huseier siden forutsetningene for vår aktivitet i bygget nå er endret. Vi har mistet P-plassen på andre siden av jernbanesporet og adkomsten derifra. Det er ikke nok P-plasser ved eiendommen og vi må fortsette å skysse våre deltakere med buss til og fra bedriften, sier Geir Arne Bals i Fretex som en kommentar til Malvik kommunes konklusjon.

Saken er satt opp som informasjonssak når Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging har møte torsdag 8.desember.