Politiske møter uke 48

Denne uka er det stor aktivitet for de politikerne som deltar på møter i kommunale nemnder og råd. Fem møter er bebudet over tre møtedager.

Formannskapet

Ordfører har innkalt til ekstraordinært Formannskapsmøte mandag 28.november kl 14:30, med fem saker på dagsorden.

Sakliste:

Prioritering av spillemidler 2017

Temaplan Idrett og friluftsliv

Malvik kommunes kulturpris 2016 (unntatt offentlighet)

Malvik kommunes frivillighetspris 2016 (unntatt offentlighet)

Nedsettelse av tverrpolitisk utvalg for utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark

 

Kommunestyret

Det er klart for årets nest siste kommunestyremøte og det avholdes i Bruket kulturhus mandag 28.november fra klokken 18.00.

Sakliste:

Malvik kommunes tilslutning til Styrevervregisteret – orienteringssak

Suppleringsvalg til Utvalg for helse og velferd, Det kirkelige fellesråd og SU Vikhammeråsen grendaskole

2. gangs behandling av detaljreguleringsplan for Trøa – Hundhammern

Interpellasjon til kommunestyret – Sommeråpne barnehager i Malvik v/Ketil Sivertsen (SP)

Interpellasjon til kommunestyremøte 31.10.16 – Utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark v/Eva Lundemo (H)

Interpellasjon til kommunestyret – Spesialundervisning v/Trond Hoseth (AP)

Interpellasjon til kommunestyret – IKONsamarbeid v/Trond Hoseth (AP)

I tillegg kommer 13 referatsaker som vil bli forelagt lokalpolitikerne i kommunestyret.

 

Kontrollutvalget

Tirsdag 29.november fra klokken 17.00 avholdes møte i Kontrollutvalget på Rådhuset i Hommelvik, Formannskapssalen. Møtet er åpent for publikum.

Sakliste:

Finansiell revisjon – status revisjon av kommuneregnskapet 2016.

Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2017.

Status kommuneøkonomi per november 2016.

Forvaltningsrevisjonsrapport – Avdekking og oppfølging av mobbing i grunnskolen*

Prosjektplan forvaltningsrevisjon – beredskapsarbeid Malvik kommune.

Plan for selskapskontroll 2017-2018 for Malvik kommune.

Referatsaker til kontrollutvalgets møte 29.11.16.

Møteplan kontrollutvalget 2017.

Eventuelt

*Sak om «Forvaltningsrevisjonsrapport – Avdekking og oppfølging av mobbing i grunnskolen» er berammet til å starte klokken 18.00.

Utvalg for Helse og velferd

Politikerne i Utvalg for Helse og Velferd skal møtes torsdag 1.desember til møte på Rådhus III (gamle barneskolen) klokken 09.00.

Sakliste:

Drift av hjelpemiddellager

Agenda:

09:00 – 11:00 Felles møte med Utvalg for oppvekst og kultur.

Tema: Heltid/ deltid.

11:00 Utvalgsmøte i helse og velferd, orienteringssaker, referatsaker/ informasjonssaker.

12:00 – ut dagen Befaring og orientering ved NAV Malvik

 

Utvalg for oppvekst og kultur

Lokalpolitikerne som steller med oppvekst og kultursaker skal også møtes torsdag 1.desember kl 09.00 på Rådhus III (Gamle barneskolen) klokken 09.00.

Sakliste:

Revidering strategi- og handlingsplan mot mobbing

Agenda: 09:00 – 11:00 Fellesmøte med Utvalg for helse og velferd.

Tema: Heltid/ deltid.

Lunsj

11:30 Utvalgsmøte med orienteringssaker:

Ytre Malvik samfunnshus og spillemidler

Opplæringsloven – kapittel 5 om spesialundervisning

Befaringer:

12:45 Planetringen barnehage

14:15 Vikhammer Vestre barnehage