Skal dele ut kultur- og frivillighetspris

Mandag 28.november har ordfører Ingrid Aune (AP) innkalt til ekstraordinært Formannskapsmøte.

Da skal politikerne i Formannskapet ta stilling til hvem som skal hedres med Kultur- og frivillighetsprisen for 2016. Til mandagens møte er innstillingen og saksfremlegget til begge prisene unntatt offentlighet.

Kulturprisen for 2015 ble tildelt Historielaget Hommelviks Venner og Frivillighetsprisen var det Svein F. Buseth som ble beæret med.

I statuttene for begge prisene er det virksomhet kultur som sammen med Malvik Idrettsråd og Malvik Kulturråd fremmer en innstilling til politikerne i Formannskapet.

STATUTTER

FOR KULTURPRIS I MALVIK KOMMUNE

§ 1 PRISEN
Kulturprisen er et kunstverk utført av kunstner bosatt i kommunen og diplom.
Diplomet skal bære kommunevåpenet, være påført ”Malvik kommunes
kulturpris”, samt årstall.
§ 2 FORMÅL
Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og
fremragende innsats for Malvik kommunes kulturliv, eller som har satt Malvik
kommune på kulturkartet gjennom sin innsats.
§ 3 INNSTILLING
Virksomhet kultur, i samråd med Malvik idrettsråd og Malvik kulturråd, innstiller
forslag til pris med begrunnelse.
§ 4 TILDELING
Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner. Kulturprisen skal
normalt deles ut hvert år. Formannskapet avgjør hvem som skal få prisen.
Prisen kan gis til kandidat som formannskapet selv nominerer. Formannskapet
kan også vedta ikke å dele ut prisen. Vedtak om pristildeling skal begrunnes.
§ 5 UTLYSING, NOMINASJON
Kulturprisen utlyses hvert år i lokalavisen og på kommunens internettsider. Frist
for forslag på kandidater er 1. oktober. Fastsatt skjema skal benyttes.
Kandidater til prisen fremmes med begrunnelse.
§ 6 OVERREKKELSE
Overrekkelse av prisen foretas av ordfører.
§ 7 ENDRINGER
Endringer i statuttene avgjøres av Formannskapet

STATUTTER
Malvik kommunes Frivillighetspris

§ 1 PRISEN
Frivillighetsprisen er et kunstverk utført av kunstner bosatt i
kommunen og diplom. Diplomet skal bære kommunevåpenet,
være påført ”Malvik kommunes frivillighetspris”, samt årstall.

§ 2 FORMÅL
FrivilIighetsprisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og
samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater
av frivillig innsats.
Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på
organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid
gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller
gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset
prosjekt.

§ 3 INNSTILLING
Virksomhet kultur, i samråd med Malvik idrettsråd og Malvik
kulturråd, innstiller forslag til frivillighetspris med begrunnelse.

§ 4 TILDELING
Formannskapet avgjør hvem som skal få prisen. Prisen kan gis til
kandidat som formannskapet selv nominerer. Formannskapet kan
også vedta ikke å dele ut prisen. Vedtak om pristildeling skal
begrunnes.

§ 5 UTLYSING, NOMINASJON
Frivillighetsprisen utlyses hvert år i lokalavisen og på kommunens
internettsider. Frist for forslag på kandidater er 1. november.
Fastsatt skjema skal benyttes. Kandidater til prisen fremmes med
begrunnelse.

§ 6 OVERREKKELSE
Overrekkelse av prisen foretas av ordfører.

§ 7 ENDRINGER
Endringer i statuttene avgjøres av Formannskapet