Politiske møter uke 47

Vi er i den 47.uken av året og kommunens folkevalgte politikere skal i følge Malvik kommunes møtekalender denne uken møtes til Formannskapsmøte mandag. I tillegg skal Brukerutvalget ha møte tirsdag 22.november.

FORMANNSKAPET

På saklisten står tretten saker til behandling, en referatsak i tillegg til at Formannskapets sju medlemmer skal behandle saker som klagenemnd.

Sakliste:

– Salg av boligområde B12 B, gnr. 46, bnr. 567 i Svebergmarka

– Salg av boligområde B13 B, gnr. 46, bnr. 594 i Svebergmarka

– Salg av boligområde B13 C, gnr. 46, bnr. 595 i Svebergmarka

– Salg av festetomt

– Handlingsdel 2017 – 2020

– Gebyrregulativ FDV – 2017 – Vann, Avløp, Renovasjon, Slam, Septik

– Forslag til gebyrregulativ 2017 – Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging

– Forslag til betalingsregulativ for tjenester innen helse/ velferd gjeldende fra 1.1.2017

– Økonomisk sosialhjelp – forslag til satser gjeldende fra 1.1.2017

– Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017

– Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

– Budsjett 2017/Økonomiplan 2017-2020

– Søknad om ettergivelse/nedsettelse av eiendomsskatt for 2016 (Unntatt offentlighet)

 

BRUKERUTVALGET

Etter planen skal det avholdes møte i Brukerutvalget tirsdag, den 22.november 2016.

Brukerutvalget skal fungere som et samlende organ for alle brukerorganisasjonene i kommunen. Utvalget skal arbeide etter målsettingen om full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet og benytte «FN’s Standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming» som et sentralt redskap i sitt arbeid

 Utvalget skal drøfte saker vedrørende kommunale tjenester i Malvik kommune som har betydning for brukere med særskilt behov for tilrettelegging. Fungere som høringsinstans overfor kommuneadministrasjonen i aktuelle saker de skal ha eller har til behandling og ta initiativ til samarbeid mellom ulike brukerorganisasjoner i kommunen, og overfor kommuneadministrasjonen.

Her kan du lese mer om Brukerutvalget i kommunen.