Må selge tomta

Formannskapet i Malvik skal mandag ta stilling til et forslag hvor kommunen må selge tomten hvor bilverkstedet Mekonomen er i Hommelvik.

Malvik kommune inngikk i 1996 en festeavtale med Br. Bakmark Auto AS for eiendommen som i dag har adressen Havnevegen 15B, hvor Mekonomen (Leif Hastadklev AS) driver bilverksted.

Gyldig festekontrakt

I festeavtalen, datert 2. august 1996, er festetiden satt til 20 år fra 15. august 1996, og det fremgår av kontrakten at: festeren har rett til å innløse tomten ved utløpet av festetiden. Kontrakten fastslår også at festers innløsingsrett skal skje til en pris som tar utgangspunkt i kroner 200,- per m2.

Denne prisen skal imidlertid justeres med endringene i konsumprisindeksen. Malvik kommune har innhentet juridisk bistand for en faglig vurdering av festekontrakten, og konklusjonen er at avtalen utvilsomt gir fester rett til å kjøpe tomta til den oppgitte prisen, som i 2016 er 307,- per kvadratmeter.

Malvik kommune har mottatt tilbud om kjøp av eiendommen. Tilbudet er på 7.950.000 kroner. Rådmannen har innhentet en egen, uavhengig prisvurdering av eiendommen som konkluderer med at eiendommen har en markedsverdi på 4,8 millioner kroner.

Leif Anders Hastadklev AS kjøpte eiendommen for 4,6 millioner kroner i 2007. Verdivurderingen fra oktober 2015 tar blant annet høyde for at eiendommen er regulert til offentlig formål. Dette har selvsagt innvirkning på markedsverdien og kan muligens forklare det store spriket imellom verdivurderingen og tilbudet. Basert på ovennevnte har rådmannen innledet forhandlinger med Hastadklev. Rådmannen har skissert muligheten for å kjøpe eiendommen for fem millioner kroner, samtidig som Mekonomen tilbys en leieavtale i fem år.

Leif Anders Hastadklev AS har avvist dette, men opplyser i epost til kommunen at firmaet er villig til å selge for 6,5 millioner kroner og en femårig leieavtale på cirka 17.000 kroner i måneden, skriver Næringssjef Ole Christian Iversen i saksfremlegget.

Skoleutvidelse

Malvik kommune kjøpte naboeiendommene til den aktuelle tomta, henholdsvis trelastlageret og Maxbo-eiendommen, i 2010 og 2015. Kjøpene var begrunnet med strategiske hensyn, i forbindelse med fremtidig utvidelse av Hommelvik skole.

Med utgangspunkt i dette har rådmannen forsøkt å forhandle frem en tilsvarende løsning med Leif Anders Hastadklev AS. Rådmannen har foreslått at Malvik kommune kan kjøpe eiendommen for fem millioner kroner.

Samtidig kan Mekonomen tilbys en leieavtale for eiendommen i fem år (2022). Etter samme modell som ved kjøpet av Maxbo-eiendommen har rådmannen foreslått at husleia ikke skal være høyere enn at den dekker kommunens kostnader i forbindelse med et eventuelt låneopptak.

Et lån på 5 millioner kroner innebærer en årlig kostnad på renter og avdrag på om lag 260.000 kroner i året. Per måned utgjør dette dermed en mulig husleie på cirka 20.000 kroner.

Leif Anders Hastadklev AS kan akseptere å selge eiendommen for 6,5 millioner kroner, forutsatt en leieavtale til 2022 og en månedlig leie på ca. 17.000 kroner. Rådmannen vurderer, i lys av verdivurderingen på 4,8 millioner kroner, at 6,5 millioner kroner er en for høy pris. Videre vil en husleie på 17.000 kroner i måneden ikke dekke kommunens kapitalkostnader ved et eventuelt låneopptak i denne størrelsen.

Rådmannen anbefaler derfor at Malvik kommune ikke aksepterer tilbudet, og at Leif Anders Hastadklev dermed innløser tomta i følge festeavtalens bestemmelser. I saksfremmlegget understreker Rådmannen at det på ingen måte vil være ideelt med et bilverksted så tett inntil et fremtidig, utvidet skoleområde. Det kan per i dag likevel ikke fastslås at denne eiendommen er strengt nødvendig for at en utvidelse av skolen kan være mulig.

Rådmannen anbefaler at en slik vurdering gjøres den dagen utvidelse av Hommelvik skole blir aktuelt.