Får ikke benytte lovlig adkomst

Fretex Midt-Norge som holder til på Djupvasskaia i Hommelvik, har sendt Malvik kommune en klage på at Stena Recycling AS nå stenger adkomsten fra fylkesvegen som mange av Fretex-medarbeiderne bruker.

Den aktuelle adkomsten går fra bussholdeplassen på Halstad via jernbaneovergangen og ned en trapp på Stena Recycling sinn eiendom.

– Denne adkomsten har vi brukt i en årrekke og mange av våre medarbeidere som reiser med buss har ikke noe annet alternativ hvis de skal reise kollektivt til og fra jobb, sier miljø og logistikksjef i Fretex Midt-Norge, Geir Arne Bals.

– Nå må vi hente deltakerne våre med egen buss, noe som koster oss ca 150.000,- i året. Siden dette er en regulert gangveg så vi skjønner ikke at den bare kan stenges, sier Bals.

Ikke kjent med stenging

– Stena er ikke kjent med at vi har stengt gangarealet, sier Svein Gunnar Reppe i Stena Recycling, til Malviknytt.no og vil ikke kommente saken nærmere.

I en e-post til eieren av Fretex-bygget (Verftet Eiendom AS, journ.anm) i august 2016 skriver derimot Reppe:

«Opprinnelig var våre eiendommer et gårds og bruksnummer. Etter en konkurs, ca. på 2000 tallet ble eiendommene delt – dere har i senere tid blitt eier av vår naboeiendom. Vi kan derfor ikke se at det er opparbeidet seg noen form for hevd. Området har i den senere tid blitt regulert som industri – under høring kom det heller ikke opp momenter om hevd. Vi er forpliktet til å tilpasse oss reguleringsplanens regler. Vi må tenke sikkerhet – vi kan ikke ha myke trafikanter gående rundt store industrimaskiner. Vi ber om forståelse for dette og at vi sammen er enige om at sikkerhet kommer i første rekke.»

I starten av september sendte Malvik kommune, ved avdeling Areal og Samfunnsplanlegging følgende brev til Stena Recycling AS:

«Malvik kommune har blitt gjort kjent med at Dere planlegger å stenge regulert felles gangareal fra jernbaneovergangen ved parkeringsplass. Malvik kommune imøteser uttalelse fra Dere, senest 15.09.2016, vedrørende det ovennevnte.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at denne gangveien ikke uten videre kan stenges. Arealet er regulert til felles adkomst og kan ikke, uten dispensasjon fra regulert formål, benyttes til industri/havnevirksomhet.»

Svein Gunnar Reppe i Stena Recycling utdyper deretter planene de har, i en ny e-post til Malvik kommune den 14.september i år:

«Vi har ikke meddelt at vi skal bruke eller stenge regulert gangvei til industrivirksomhet – dine kilder er uriktige. Vi har informert om at vi ønsker å begrense myk trafikk fra vest ved å begrense passasje over jernbaneovergang – som etter det vi forstår er utenfor regulert område. Dette gjøres utelukkende av sikkerhetsgrunner.»

Ikke avklart

Etter at det i slutten av september var et møte mellom partene skal situasjonen fortsatt være uavklart.

– Dette er en lovlig regulert adkomst som også er inntegnet på reguleringsplanen for området, sier Geir Arne Bals i Fretex.

– Vi leier lokalene av den ene av tre grunneiere i området hvor adkomsten er en del av avtalen. Vi vurderer nå å kreve ekstrakostnadene dekket enten av huseier eller Stena Recycling.

– Fretex mener at merutgiften vi her har fått med transport av medarbeidere, på grunn av stenging av en lovlig adkomst, ikke skal bæres av oss, sier Geir Arne Bals i Fretex.

 

reguleringsplan-kaia
Utsnitt av reguleringsplanen som viser at det er regulert et gangareal fra jernbanesporet og gjennom området.

Se bilder fra gangvegen her: