Senterpartiet vil ha langtunell

Malvik Senterparti går inn for at jernbanetraseen mellom Ranheim/Være og Hommelvik må legges i lang tunell. Dette er det klart beste og mest framtidsrettede alternativet både for Malvik og for tog-trafikanter i Trøndelag.

Malvik Senterparti går inn for at jernbanetraseen mellom Ranheim/Være og Hommelvik må legges i lang tunell. Dette er det klart beste og mest framtidsrettede alternativet både for Malvik og for tog-trafikanter i Trøndelag.

Tog i langtunell vil skåne dyrkamark og boområder fra et massivt landskapsinngrep og støyproblem. I tillegg frigjøres viktige arealer langs fjorden i Malvik som gjør kommunen ytterligere attraktiv som bokommune. En beslutning om valg av tunellalternativet vil gi Malvik viktige avklaringer for videre utvikling av lokalsamfunnene i kommunen. Valg av strandlinjealternativet vil tvert imot stanse denne utviklingen og skape usikkerhet og utrygghet for beboere langs linjen i mange år framover.

Malvik Senterparti går inn for at dagens jernbanetrase gjøres om til sykkelveg og gangveg, slik at den blir en del av Malvikstien, en framtidig gjennomgående ferdselsåre for myke trafikanter mellom Stjørdal og Trondheim.

Jernbaneløsning for Trønderbanen gir så mange utviklingsimpulser for hele regionen at utbyggingen må komme inn i Nasjonal Transportplan slik at utbyggingen kan starte så snart planene er klare.  Jernbaneløsningen i langtunell vil bety et stort løft både for livskvaliteten til innbyggerne og for konkurranseevnen til regionens næringsliv.

Årsmøtet i Malvik senterparti.17 oktober 2016