Ny Vikhammer barnehage om to år

Formannskapet i Malvik har vedtatt sin innstilling for planene om en ny barnehage på Vikhammer.

Under behandlingen av budsjett 2015 vedtok kommunestyret at når det gjelder ny barnehage på Vikhammer tillates at det igangsettes utarbeidelse av privat planforslag for eiendommen Vikhammer Øvre. Det ble forutsatt at det reguleres inn en seks avdelingers barnehage innenfor planområdet. Barnehagen skal stå ferdig i 2017.

Vil bygge kommunal barnehage

Da saken var oppe i møte for utvalg for oppvekst og kultur vedtok politikerne følgende:

1.Plassering av ny barnehage Vikhammer bestemmes i sentrumsplan Vikhammer.

2.Ny barnehage Vikhammer realiseres i kommunal regi.

3.Investeringskostnader er innarbeidet i økonomiplan, år 2018.

Utvalget ber rådmannen utrede tydeligere behovet for og konsekvensene av ny barnehageetablering.

Behovet for 106 plasser utover erstatning for Vikhammer Vestre og Brattbakken. Konsekvenser for andre barnehager i området. Muligheter/konsekvenser av stegvis utbygging, alternativt full utbygging med delvis åpning.

Rådmannen ble bedt om å redegjøre for forholdene rundt prosessen med det private planforslaget i saksframlegget til formannskapet.

Kommunal barnehage i 2018

Under behandling av saken i Formannskapet mandag 14.november fremmet Eva Lundemo (H) følgende endringsforslag på vegene av Lundemo, Lill Harriet Sandaune (FrP) og Torgeir Anda (V) til pkt 2.: Pkt. 2 endres til privat.

Ved votering ble ovenstående pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 – Forslag fra Lundemo, Sandaune og Anda ble satt opp mot innstilling fra utvalg for oppvekst og kultur.

Innstillingen fra utvalg for oppvekst og kultur ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer for forslaget fra Lundemo, Sandaune og Anda.

Pkt 3 – ble enstemmig vedtatt.

Formannskapet ber om at rådmannens presentasjon i møtet legges ved saksfremlegget til kommunestyrets behandling, og sendes med i kommunestyrets innkalling, som også ble innstillingen til kommunestyret fra Formannskapet.