Dobbeltsporet vil koste 10 mrd

Jernbaneverket har nå fått kostnadsberegnet de fire traseene som er aktuelle for dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal.

Disse alternativene ble presentert for media under en pressekonferanse i Hommelvik tirsdag og viser at to av alternativene er beregnet til å koste ca 10 milliarder, de to øvrige alternativene blir vesentlig dyrere. Den samfunnsøkonomiske analysen vil avgjøre hva Jernbaneverket til slutt anbefaler.

Billigste alternativ koster 9,4 milliarder kroner 

Av de fire sportraseene er det konsekvensutredningens alternativ A som er billigst, 9,4 milliarder kroner. Traseen går langs kysten som i dag, men nye tunneler gir rettere sportrase.

Kostnadsberegningen viser at alternativ D2 er mindre enn 200 millioner kroner dyrere. Alternativet har en langtunnel som gir mulighet for god hastighet, men har en sving innom Værestranda som på deler av strekningen kun gir 70 km/t.

Det er tidligere konkludert med at laveste hastighet bør være 100 km/t, men om lavere hastighet er akseptabelt er en del av beslutningen som Jernbaneverket nå skal ta. Den samfunnsøkonomiske analysen forteller om de momentene som ikke kan prissettes, eksempelvis friluftsliv, og vil være klar i løpet av desember. Jernbaneverket vil deretter bruke tiden noen uker på å konkludere med hvilket alternativ som blir foreslått i kommunedelplanen. Planen sendes over til Malvik kommune og Trondheim kommune i mars 2017.

Når dobbeltsporet står ferdig vil det sammen med andre tiltak være lagt til rette for redusert kjøretid med ca 15 minutter fra Trondheim til Værnes. Dobbeltsporet gir også mulighet til å øke antall togpassasjerer fra 1 til 2 millioner årlig på strekningen.

Øker båndlagt areal i Hommelvik
– Alt ligger til rette for at vi kan bestemme oss for en trasè, noe som gjør at vi ikke trenger å båndlegge så store arealer, særlig i Malvik, sier prosjektleder Torun Hellen i Jernbaneverket. Hun understreker at ingen konklusjoner er trukket ennå, men at dette vil foreligge i god tid til oversendelsen i mars.

– Vi vil trenge noen uker fra vi mottar den samfunnsøkonomiske analysen før endelig konklusjon kan trekkes, forteller Hellen.

– Det er viktig for hele regionen at det blir en god løsning på dette, sier daglig leder i NiT Malvik, Kaare Hagerup. Planene skaper utfordringer for ny boligbygging mellom sporene og sjøen i Hommelvik sentrum, når signalene går på å båndlegge området i større grad enn tidligere skissert.

– Jernbaneverket signaliserer at de vil båndlegge mer enn de trenger av arealer i Hommelvik, det er utfordrende men kan virke lite forutsigbart for planer om næring og boligbygging i sentrum av Hommelvik, sier Kaare Hagerup som også har fått med seg Jernbaneverkets presentasjon i dag.

– Vi går for langtunnel fra Være til Hommelvik, sier Wenche iren Andersen Eek i Malvikstranda i sin kommentar.

https://vimeo.com/191637890

Jernbaneverket vil oversende konsekvensutredningen til alle tre berørte kommuner samt forslag til kommunedelplan med valg av trasè til Trondheim og Malvik kommuner i mars 2017.

Se videoillustrasjoner av alternativene her. (Illustrasjon: Norconsult/Jernbaneverket)

https://vimeo.com/191637838

 

https://vimeo.com/191637852