Sykefraværet øker

Tall som kommer fram til møtet i kommunens administrasjonsutvalg viser at sykefraværet i kommunen har hatt en liten økning de tre første kvartalene i år sammenlignet med fjoråret.

Sykefraværet for Malvik kommune per 3. kvartal 2016 var på 8,8 Prosent. Dette er 0,2 prosentpoeng høyere enn i samme kvartal 2015.

Økende sykefravær innen Eiendomsservice

Det er innenfor Helse og velferd og Eiendomsservice vi finner det høyeste sykefraværet på henholdsvis 12,7 og 12,6 prosent.

Innenfor Oppvekst og kultur er det registrerte fraværet per 3. kvartal 7 prosent, Rådmann og støtte (inklusive Arbeidsgiverkontroll, Skatteoppkrever og lærlinger) 6,9 prosent og Teknisk 5,7 prosent.

Sykefraværet innenfor Rådmann og støtte er om lag 4 prosentpoeng er lavere sammenlignet med samme periode i 2015, og tilsvarende er fraværet innenfor Oppvekst og kultur redusert med 0,6 prosentpoeng.

De øvrige virksomhetene hadde en økning i sykefraværet sammenliknet med samme periode 2015.

Økningen er størst innen Eiendomsservice med 3,9 prosentpoeng.

Innenfor Teknisk økte fraværet med 3 prosentpoeng fra samme periode i fjor.

Korttidsfraværet har hatt en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra 3. kvartal 2015 til samme periode i år.

Ikke over 8 % i 2018

I rådmannens forslag til økonomiplan 2017 – 2020, heter det i pkt. 5.7:

Systematisk satsning på å bygge kompetanse om hvordan organisasjonen fungerer og hvilke krav, forventinger og systemer som gjelder blir nødvendig. Dette vil også synliggjøre den ansattes ansvar i forhold til kravene i sykelønnsordningen. Kommunen skal øke bevisstheten og kunnskapen om hva nødvendig fravær er og hva unødvendig fravær består av.

Dette skal være tema både i lederutviklingsprogram og med ansatte og tillitsvalgte. Kommunen skal jobbe forebyggende og ha god oppfølging for å få et lavest mulig sykefravær.

Malvik kommune har inngått IA-avtale som løper fram til og med 2018. Ifølge avtalen skal gjennomsnittlig sykefravær i 2018 ikke overstige 8 prosent.

Dialog med virksomhetene

I saksframlegg til Administrasjonsutvalgets møte 6. juni 2016, viste rådmannen til at omstillingsprosessen kunne ha bidratt til økt fravær, men at tallene viste at dette ikke gjaldt alle virksomheter der det var økning.

Rådmannen har i den siste tiden vært i dialog med virksomhetsledere der det er størst utfordringer med sykefravær. Både Eiendomsservice og flere virksomheter innen Helse og Velferd har økt frekvensen på HMS-gruppemøtene, noen har månedlige møter. I tillegg er også frekvensen på avdelingsmøter økt.

Enkelte virksomheter har også hatt bistand fra bedriftshelsetjenesten både i enkeltsaker og på systemnivå.

Flere virksomhetsledere har gitt uttrykk for at de har behov for støtte og påfyll knyttet til bl.a. endringsledelse. Dette vil bli fulgt opp av rådmannen fremover. Dialogen med virksomhetslederne viser også at en stor del av langtidssykefraværet på enkelte virksomheter skyldes alvorlige diagnoser og venting på operasjoner/behandling.

Det er klare rutiner på hvordan lederne skal følge opp sykefraværet blant sine ansatte og tilpasse oppfølgingen på individuelt nivå. Rådmannen har inntrykk av at lederne følger opp sykefraværet i tråd med etablerte rutiner, og ivaretar den enkelte ansatte innenfor disse rammene.

Medlemmene i Administrasjonsutvalget skal drøfte sykefraværutfordringene mandag 14.november.