Sa ja til utbygging av Trøa

Utvalget for Areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) godkjente torsdag en detaljreguleringsplan for Trøa på Hundhammeren der det er planlagt å bygge 29 boenheter i boligblokk og eneboliger.

Planene har etter første gangs behandling i ARESAM vært ute til offentlig høring og det har kommet en del del uttalelser fra både regionale myndigheter og naboer/berørte parter.

Ikke innhabil

Under behandlingen ble representantene Heidi Steine (MDG) og Anders Nordhaug (H) sin habilitet i forbindelse med prosjektet vurdert. De ble av utvalget kjent habile.

Medlemmene Per Walseth (PP), Anne Mostervik (AP), Knut Sjøvold (SP) og Heide Steine (MDG) fremmet endringsforslag i detaljplanen som sa at Lavblokka i 4 etasjer måtte være terrassert , inkludert garasje. Dette ble enstemmig vedtatt og tas inn som en ny bestemmelse.

Bekymring fra naboer

Flere naboer og berørte parter uttrykker en bekymring for hvordan en boligblokk vil påvirke deres eiendommer, og er imot at kommunen tillater en boligblokk i dette området.

Malvik kommune ønsker en fortetting i eksisterende boligområder, dette innebærer blant annet boligblokker i eksisterende boligområder. Rådmannen vurderer at denne reguleringsplanen har klart å løse spørsmålet om fortetting på en god måte, der boligblokken er trekk inntil Malvikvegen og ikke vil være til vesentlig sjenanse for beboerne i området.

Samtidig vil ikke boligblokken få en for stor negativ påvirkning på solforholdene til omkringliggende eiendommer. Som en følge av enkelte av innspillene har rådmannen vurdert at det vil være fornuftig å endre noen av bestemmelsene.

Detaljreguleringsplan skal endelig vedtas av kommunestyret i Malvik.

Hele planen og dokumentene kan leses her.

troa-hundhammer
Illustrasjon utarbeidet av Nordbohus AS