Avslo fradeling

I torsdagens møte i utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM) vedtok politikerne og avslå søknaden fra en grunneier om fradeling av to tomter på Kvegjerdet på Vikhammer. 

En grunneier har søkt om å få skille ut to boligtomter på til sammen fire dekar fra sin eiendom som ligger sør for E6 og Leistadkrysset.

Området som søkes fradelt er ca. 300 meter sør for gårdsbebyggelsen og ca. 80 meter vest for Markabygdvegen (fylkesveg 874). I øst grenser den inntil fulldyrka jord og ellers mot skogsmark på hovedeiendommen.

Leder av ARESAM Bernt Ole Ravlum (Ap) fremmet tilleggssforslag som gikk på at grunneierne i området måtte samarbeide om utbyggingsplaner.

«Utvalget ber søker, eventuelt sammen med andre grunneiere i området, å spille saken inn i rullering av arealplan. Tomtestørrelse, vegløsninger med mer må drøftes i dette.»

Under votering ble rådmannens innstilling og tilleggsforslaget fra Ravlum, enstemmig vedtatt.

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, jf. § 11-6, avslås søknad om dispensasjon fra kommunens arealdel for fradeling av 4 dekar skogsmark til to boligtomter på eiendommen Kvegjerdet,  jevnfør utredning og vurdering av søknaden. Utvalget ber søker, evt. sammen med andre gr. eiere i området, å spille saken inn i rullering av arealplan. Tomtestørrelse, veiløsning m.m. må drøftes i dette.»

kvegjerdet