Vil ha dyrere kulturskole

Formannskapet i Malvik skal mandag neste uke ta stilling til forslag om nye betalingssatser for oppvekst og kultur.

På generell basis er betalingssatsene innen oppvekst og kultur foreslått økt med kommunal deflator slik denne er anslått i statsbudsjettet for 2017, det vil si 2,5 prosent.

Unntaket er betalingssatser for den kommunale kulturskolen som økes med 20 prosent og egenbetaling og SFO som økes med 5 prosent. Dette framkommer av saksfremlegget til formannskapet før behandlingen av budsjett for neste år.

Øker med 553,- pr. plass

Betalingssatsene på kulturskolen er ikke regulert av nasjonale bestemmelser.

Kommunalsjef Ester Sandtrø skriver i innstillingen at Malvik kommune subsidierer mer per bruker enn kommuner Malvik sammenligner seg med. Det framkommer ikke av innstillingen hvilke kommuner og satser det vises til.

Satsene foreslås økt med 20 prosent fra 2016 til 2017. (se illustrasjon)

bet-sats-kulturskolen

Justerer utleieprisene

Det foreslås å justere utleieprisene for arrangement ved Sveberg grendahus, slik at disse harmoniseres med Kjerraten i Bruket kulturhus og lillesal ved Ytre Malvik samfunnshus.

Svømmehallen i Hommelvik har vært utleid en helg i 2016, og det ble da klart at betalingssats ikke dekket vaktmester og renhold. Det er gjort nye beregninger, og betalingssats er nå foreslått til kroner 5000.

Rådmannen foreslår videreføring av gratis hall-leie for barn og unge 0-19 år

Følger statlige barnehagepriser

Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris vedtatt av Stortinget. Satsene for maksimalpris fastsettes gjennom statsbudsjettet hvert år. For 2017 er sats for heldagstilbud 100 prosent fastsatt til kroner 2 730. Dette tilsvarer en økning på 2,8 prosent.

Av forskrift om foreldrebetaling i barnehager fremgår det at foreldrebetaling for et deltidstilbud skal settes lavere enn foreldrebetaling for et heldagstilbud. Følgende satser gjelder for 2017 i Malvik kommune. (se illustrasjon)

bet-satser-bh

SFO dekkes av foreldrebetaling

Bestemmelser om skolefritidsordning fremgår av opplæringsloven §13-7. Her heter det at kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekt gjennom egenbetaling fra foreldrene.

For at egenbetalingen i SFO skal dekke kommunens kostnader ved tilbudet (selvkost), er satsene er justert opp med 5 prosent fra 2016 til 2017.

Forslaget til betalingssatser for oppvekst og kultur 2017 skal først behandles i Formannskap før det er Kommunestyret som vedtar de endelige satsene.

Se forslagene til utleiepriser her: Utdrag fra saksframstilling

Se alle sakspapirene til møtet i Formannskapet 14.november her.