Vil nekte fradeling på Kvegjerdet

En grunneier har søkt om å få skille ut to boligtomter på til sammen fire dekar fra sin eiendom som ligger sør for E6 og Leistadkrysset.

Området som søkes fradelt er ca. 300 meter sør for gårdsbebyggelsen og ca. 80 meter vest for Markabygdvegen (fylkesveg 874). I øst grenser den inntil fulldyrka jord og ellers mot skogsmark på hovedeiendommen.

Det skal brukes samme avkjørsel fra fylkesvegen som fem eksisterende boligtomter. Adkomst til tomtene skal videreføres i en lengde på ca. 70 meter over produktiv skogsmark hovedeiendommen. Hverken omsøkt parsell eller adkomst berører dyrkbar skogsmark. Felles renseanlegg skal etableres og vannforsyning er fra offentlig vannverk.

(Illustrasjon: kopi fra sakspapir, Malvik kommune.)

kvegjerdet

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Statens Vegvesen og Sør-Trøndelag Fylkeskommune fraråder Malvik kommune å innvilge søknaden.

Rådmannen frarår derfor at det gis dispensasjon for fradeling, da dette vil være i strid med formålet med plan- og bygningsloven og bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Ved en dispensasjon blir planen vesentlig tilsidesatt og fradeling og dispensasjon gir langt større ulemper enn fordeler.

Saken skal behandles i Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging som skal til eiendommen på befaring torsdag 10.november.