Får gebyr for kommunalt merarbeid

En huseier i Muruvik er ilagt over 18.000,- i gebyr av Malvik kommune på grunn av merarbeid i forbindelse med ettergodkjenning av ulovlige utførte tiltak på eiendommen.Malvik kommune ble i 2014 gjort oppmerksom på at det er utført diverse ulovlige byggearbeider på en eiendom i Muruvik og skrev brev til eieren av eiendommen i juli 2014 og ba om en redegjørelse for dette.

Befaring avdekket ulovlig bygging

Etter å ha mottatt en e-post med noe informasjon foretok kommunen en befaring med tiltakshaver på eiendommen i mai 2015.

Under befaringen ble det konstatert at det er utført diverse tiltak på eiendommen som ikke er omsøkt eller godkjent. Dette omfattet flere tilbygg til bolig, vinterhage, tilbygg til garasje i to retninger, overbygg til garasje/veranda. Kjellerinngang med bod, frittliggende bod, bygging over regulert byggegrense mot veg, støttemur, bod oppført som tilbygg til bolig og sammenbygd med bod fra nabo.

Det ble på befaringen avtalt med tiltakshaver at det skulle fremmes søknad på tiltakene. Frist for dette ble satt til innen 10.juni 2015.

Mottok søknad halvt år etter fristen

Den 15.desember 2015 mottok kommunen søknad på ovennevnte. Søknaden var preget av mangler og kommunen etterspurte mer dokumentasjon til søknaden. Frist for å komplettere søknaden ble satt til innen 17.februar 2016.

Kommunen mottok ikke etterspurte dokumentasjon innen fristen og den 23.februar 2016 ble det sendt ut forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt for å få brakt forholdene i lovlige former. Frist for å komplettere søknaden ble satt til innen 22.mars 2016.

Den 01.03.2016 mottok kommunen supplerende dokumentasjon til søknaden. Dokumentasjonen var ikke komplett eller av tilfredsstillende kvalitet og kommunen informerte om dette i brev til tiltakshaver av 02.mars 2016. Ytterligere dokumentasjon ble ikke mottatt innen fristen i forhåndsvarslet og den 15.april i år, fattet kommunen vedtak om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt.

Frist for retting ble satt til innen 13.mai 2016.

Søknaden komplett i april

Den 18.april og 25.april i år mottok kommunen supplerende dokumentasjon til søknaden. Kommunen informerte etter dette at søknaden ble ansett som komplett og 28.oktober 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse for tiltakene.

I henhold til Malvik kommunes gebyrregulativ pkt. AB4 kan arbeider som krever vesentlig merarbeid faktureres etter medgått tid. Prosessen med ettergodkjenning av ulovlige utførte tiltak har medført kommunen vesentlig merarbeid. Dette knytter seg til ulovlighetsoppfølging av saken i form av befaring, befaringsrapport, arkivundersøkelser, brev, e-poster og telefonsamtaler.

Merarbeidet rundt søknaden av 15.12.2015 vil bli fakturert i henhold til pkt. AB4 i kommunes gebyrregulativ.

Innbyggeren har fått varsel om at i henhold til Malvik kommunes gebyrregulativ 2016 pkt. AB4 ilegges han et gebyr på kr. 15.105,- eks. mva.