Politiske møter uke 44

Denne uken er de folkevalgte i Kommunestyret og medlemmene i Eldrerådet som skal sette seg ved møtebordene for forhandlinger.

Kommunestyret:

Mandag kveld er det klar for årets tredje siste kommunestyremøte i Bruket kulturhus med møtestart klokken 18:00.

Sakliste:

Referatsaker:

Møtereferat Malvik Ungdomsråd sept 2016

Signert møteprotokoll – Representanskapsmøte Revisjon MidtNorge IKS – 26.09.16

Korrigert protokoll fra representantskapsmøte Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS – 26.09.16

Oppsummering av fellesmøte for kontrollutvalgene i Værnesregionen

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.10.16.

Oversendelse av referatsak fra kontrollutvalget til kommunestyret – Oppfølging av vedtak i forbindelse med innføring av eiendomsskatt

Saker til behandling:

Tertialrapport 2 økonomi-2016

Forurensning av matjord langs E6 – brev fra kommunestyret.

Ny behandling av selskapsavtale TBRT (Trøndelag Brann og Redningstjeneste) etter korrigeringer.

 

Eldrerådet:

Det er satt opp møte i eldrerådet onsdag 2.november, men ikke kunngjort noen sakliste.

Eldrerådet er et lovpålagt organ. Rådet skal opprettes etter bestemmelser i § 1 i lov av 8.november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.I § 1 heter det: «I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunetyret for valperioden.»

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen og skal kunne uttale seg om alle forslag som gjelder levekårene for eldre i kommunen.

Det er kommunestyret som velger eldrerådet. representanter for brukerne (pensjonistforeningene) oppnevner sine representanter, og disse skal være i flertall i rådet. Rådet velger selv sin leder og nestleder, og disse skal velges blant brukerrepresentantene i rådet.