Nye helsetjenester

Malvik kommune reviderer årlig betalingssatsene innen helse og velferd i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Basert på dagens behov, vedtok Utvalg for helse og Velferd og foreslå at det etableres tilbud om middagsabonnement for de som bor i omsorgsbolig sju dager per uke. Noe som vil koste brukeren 2.380,- kroner per måned.  Et nytt tilbud er også fullkostabonnement for tre dager per uke, for personer som bor i omsorgsbolig med heldøgns bemanning, til 1.904,- kroner per mnd.

Middags- og Fullkostabonnement

Rådmannen foreslår å innføre et nytt middagsabonnement i heldøgns omsorgsbolig sju dager i uken. Dette gjelder personer som bor i omsorgsbolig med heldøgns omsorg ved Hommelvik helsetun og Vikhammer helsetun. Det etterspørres i dag tilbud om å spise middag i fellesskap på disse omsorgsboligene. De som ikke ønsker å spise middag i fellesskap, kan da få middagsombringing. Rådmannen foreslår at det tas utgangspunkt i prisen på varm mat til hjemmeboende, og at det gis 15 prosent reduksjon ved tegning av dette middagsabonnementet. Dette gir en pris per måned på kroner 2380. Utvalg for Helse og Velferd støtter Rådmannen og har enstemmig vedtatt dette.

Fullkostabonnement for tre dager i uken er også et nytt abonnement som kommunen nå ønsker å innføre. Dette gjelder personer som bor i omsorgsbolig med heldøgns omsorg ved Hommelvik- og Vikhammer helsetun. Enkelte beboere gir i dag uttrykk for at et daglig fullkostabonnement er mer enn det de har behov for. Flere ønsker å ha et noe redusert tilbud av samme karakter. Rådmannen foreslo derfor at det etableres et tilsvarende tilbud tre dager pr uke. Betalingen reduseres i henhold til antall dager, og er foreslått fastsatt til 1904 kroner per måned.

Enkelte tjenester, som eksempelvis kjøp av enkeltmåltid og kjøp av fire måltider pr dag, foreslås avviklet.

 

Tilnærmet samme sats som nabokommunene

Trygghetsalarm anbefales fortsatt å være gratis for personer med inntekt under 2 G.

Det foreslås innført én dagsats på dagtilbud, til erstatning for dagens ordning der det betales separat for dagtilbud og transport.

Når det gjelder praktisk bistand, så foreslås størst økning i kategorien 2 – 3 G. Årsaken til dette er at Malvik kommune ligger betydelig lavere enn nabokommunene. For øvrig legges det opp til en harmonisering mot nabokommunene.

Betaling for vask av privattøy som abonnement foreslås avviklet da det dekkes inn under kategorien praktisk bistand.

Prisen på leie av sengetøy (flattøy)justeres til tilnærmet samme nivå som i 2015. Det foreslås at henting og bringing av tekniske hjelpemidler som innbyggere har på korttidslån, blir gratis.

Har 170 tjenestemottakere

Lovverket fastslår at kommunen selv kan fastsette regler for betaling av egenandeler og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven, herunder brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er personlig stell og egenomsorg.

Egenbetaling knyttet til disse tjenestene reguleres årlig i henhold til sentralt vedtatte forskrifter og satser, blant annet betaling for korttidsopphold og langtidsopphold. Enkelte tjenester er gratis.

Lovverket fastslår at kommunen selv kan fastsette regler for betaling av egenandeler og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven, herunder brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er personlig stell og egenomsorg.

Egenbetaling knyttet til disse tjenestene reguleres årlig i henhold til sentralt vedtatte forskrifter og satser, blant annet betaling for korttidsopphold og langtidsopphold. Enkelte tjenester er gratis.

Antallet mottakere av helse- og velferdstjenester er i kontinuerlig endring. Per september 2016 er det registrert 170 tjenestemottakere av praktisk bistand.

Forslaget til betalingsregulativ for tjenester innen helse og velferd gjeldende fra 1.1.2017, skal vedtas av Formannskapet og Kommunestyret.

bet-satser-heve
Dette er forslaget til betalingsregulativ for tjenester innen helse og velferd gjeldende fra 1.1.2017.