Tette gjerder langs E6

Kommunestyret vedtok i juni at det skulle sendes et brev til statlige myndigheter angående problematikken knyttet til forurensning av matjord langs vegnettet.

Til mandagens møte i kommunestyret har nå rådmannen lagt fram et forslag til brev som skal sendes til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljødirektoratet, Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Malvik kommune mener det må vurderes å etablere tette gjerder langs E6 for å begrense forurensningen fra veganlegget til matjorda i framtida. Disse gjerdene kan i tillegg fungere både som støyskjerm og viltgjerder.

Her gjengir vi hele forslaget til brevet som skal sendes statlige myndigheter:

«Det vises til vedtak i Malvik kommunestyre den 20.06.2016 i sak om Reguleringsplan for E6 Reppekrysset-Værekrysset, jfr. kommunestyresak 49/2016.

Kommunestyret har gjennom sitt vedtak blant annet hatt oppmerksomhet på problematikken knyttet til forurensing av matjord langs E6.

Malvik kommune vil med dette brevet presisere at det er viktig for kommunen at man både under og etter en fremtidig utbygging av E6 Ranheim – Værnes, har nødvendig oppmerksomhet på konsekvensene trafikken kan få for matjorda i umiddelbar nærhet til vegen. Man tenker da spesielt på forurensning.

Det vises til planbestemmelsene § 3.1, § 11.2 og § 11.13, som bl.a. skal bidra til at dyrkamarka ivaretas både under og etter bygging av ny E6. Disse planbestemmelsene er referert under.

§ 3.1. Dokumentasjonskrav for anleggsgjennomføring. 6. ledd.

Plan for ytre miljø (YM-plan): Planen skal beskrive hvordan forhold knyttet til ytre miljø skal vurderes og håndteres i den videre prosjekteringen og anleggsperioden. I YM-planen skal tiltak i bygge- og anleggsfasen, tilbakeføring og etterkontroll beskrives.

Dette gjelder blant annet beskyttelse av omgivelsene mot forurensning, støy og støv og andre ulemper, og å ta vare på eksisterende turvegveger/turdrag.

§ 11.2 Miljøtiltak mot forurensning av landbruksarealer, vassdrag og naturområder. 1. ledd

Ved anleggsområder som berører eller grenser til landbruksområder og naturområder med registrert verdi skal tilhørende fagkompetanse være til stede under prosjektering, utførelse og etterkontroll av tiltaket. Nødvendige beskyttelses- og avbøtende tiltak skal være etablert før anleggsstart.

§ 11.13 Etterundersøkelser av naturmiljø og landbruk.

Etterundersøkelser av miljøtiltak og tilbakeføring til dyrkamark skal minimum gjennomføres ett, fem og ti år etter at ny E6 er åpnet for trafikk.

Av Malvik kommunestyres vedtak den i denne saken den 20.06.2016, heter det også at det skal vurderes å etablere tette gjerder langs veganlegget for å begrense forurensningen fra veganlegget til matjorda i framtida. Disse gjerdene kan i tillegg fungere både som støyskjerm og viltgjerder. Vi finner det det riktig å minne om denne føringen.

Kommunestyret skal behandle dette mandag 31.oktober.