Vil vente med barnehage på Vikhammer

Rådmannen foreslår til utvalget for Oppvekst og kultur sitt møte torsdag 27.oktober, at plassering av ny barnehage Vikhammer bestemmes i forbindelse med ny sentrumsplanen for Vikhammer og at ny barnehage utsettes i ett år.Plasseringen av barnehagen er tidligere vedtatt under behandlingen av budsjett 2015. Hvor det heter: «Ny barnehage på Vikhammer: Det dispenseres fra kravet til områderegulering for gjennomføringssone Vikhammer jfr. kommuneplanens arealdel og tillater at det igangsettes utarbeidelse av privat planforslag for eiendommen Vikhammer Øvre. Det forutsettes at det reguleres inn en barnehage med seks avdelinger innenfor planområdet. Barnehagen skal stå ferdig i 2017. Overskuddsmasse skal ivaretas for nydyrking i Malvik kommune.»

Venter på jernbanen

Jernbaneverket planlegger dobbeltspor fra Trondheim sentralstasjon til Stjørdal, og eiendommen Vikhammer Øvre blir berørt dersom framtidig trase skal gå via Vikhammer stasjon. Jernbaneverket har opplyst at beslutning om trasévalg blir tatt i januar/februar 2017.

Under behandlingen av planprogram områderegulering Vikhammer sentrum den 25.januar 2016, vedtok kommunestyret følgende:

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 fastsettes planprogrammet med endringer for områderegulering for Vikhammer sentrum, datert 2. juni 2015, revidert 26. november 2015, med følgende tillegg:

  • Planområdet for Vikhammer sentrum er utvidet til også å gjelde sjøområdene. I arbeidet framover legges til grunn at framtidig jernbanetrase, med to spor og elektrifisering, ikke vil gå langs sjøen gjennom Malvik.

Sentrumsplan Vikhammer er planlagt ferdigstilt i 2017.

Utsetter bygging ett år

Rådmannen anbefaler i sitt forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 at plassering av barnehagetomt blir en del av sentrumsplanarbeidet, og at bygging av barnehage utsettes til 2018.

Dette er begrunnet med at det er full barnehagedekning i kommunen, med ledig kapasitet. Jernbaneverket tar beslutning om trasé for dobbeltspor tidlig i 2017. Rådmannen mener det er viktig at dette blir avklart før beslutning om barnehagetomt tas, og har i økonomiplan foreslått at plassering av barnehagetomt blir del av arbeid med sentrumsplan Vikhammer.

Videre foreslår Rådmannen at den ny barnehage Vikhammer realiseres i kommunal regi. Økonomisk oversikt viser at det er en økonomisk gevinst i å velge kommunal utbyggingsform. Kapitalkostnader er noe lavere ved å velge privat utbyggingsform.

Beregninger er gjort ut fra at barnehagen fylles opp med 106 plasser, og at en eventuell privat utbygger har økonomi til å håndtere lavere antall plasser enn forventet. Rådmannen ser åpenbare fordeler med å bygge kommunal barnehage når det gjelder felles satsningsområder og helhetlig organisasjons- og kompetanseutvikling.

Investeringskostnader er innarbeidet i økonomiplan, år 2018.

Møtet i utvalg for Oppvekst og kultur er torsdag 27.oktober og sakspapirene finner du her.