Avviste klage fra Fylkesmannen

Oddvar Dahlberg søkte i desember 2015 om fradeling av en parsell på ett dekar produktiv skogsmark til ny boligtomt fra eiendommen Pedersborg i ved Forbordsvegen.Adkomsten skulle være bruk av eiendommens gårdsveg i en lengde på ca. 230 meter med avkjørsel fra Forbordvegen, ca. 200 meter sør for undergangen ved E6. Videre fra gårdsvegen ca. 500 meter adkomst til tomten beskrevet som etapper.

Etappe A 90 er meter i åkerkant der det er kjørespor – (ikke opparbeidet veg)

Etappe B 160 meter over dyrka mark, der det ikke er noen veg i dag.

Etappe C 90 meter avlingsveg.

Etappe D 150 meter bratt og enkel driftsveg i skogen, hvor det neppe er forsvarlig å kjøre traktor i dag på grunn av vannerosjon og dype furer. Dessuten er en del av denne igjen svært bratt (10 meter stigning på en strekning på ca. 40 meter – altså 25 % fall) står det i saksfremlegget.

Kommunen fattet i desember 2015 administrativt vedtak om avvisning av søknaden, ettersom det mangler adkomst til den omsøkte boligtomta. Vedtaket ble påklaget og klagen ble behandlet i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 9. februar2016.

Der ble det fattet følgende vedtak: «Utvalget avviser ikke mulighet for egnet adkomst. Søknad tas til behandling» Utvalg for areal og samfunnsplanlegging fattet i møte 09.06.2016 vedtak om utsettelse av saken for befaring.

(Saken fortsetter under illustrasjonen:)

skjermdump-sakfremstiling

Innvilget søknaden i september

ARESAM fattet 8.september i år vedtaket, som nå var påklaget av fylkesmannen i Sør-Trøndelag: «Søknad om fradeling og dispensasjon innvilges.

  • Omsøkte vegparsell benyttes i dag, i praksis, som avlingsveg.
  • Utvalget kan ikke se at prinsippet om jordvern i vesentlig grad blir tilsidesatt»

Vedtaket ble deretter oversendt både Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, ettersom begge ba i sine høringsuttalelser om å bli orientert om det ble fattet positivt vedtak om fradeling.

Setter Fylkesmannens klage til side

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har nå klaget på vedtaket og tilskrevet kommunen slik: «På landbruksfaglig grunnlag vil Fylkesmannen påklage dette vedtaket under henvisning til plan- og bygningsloven § 1-9 tredje ledd.

Under behandlingen i torsdagens møte i Utvalg for ARESAM foreslo Per Walseth (PP), Anders Nordhaug (H), Terje Hansen (FrP), Heidi Steine (MDG), Anne S. Mostervik(AP) og Bernt Ole Ravlum (AP) et endringsforslag som ble satt opp mot Rådmannens innstilling.

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt, rådmannens innstilling falt.

Slik ble vedtaket:

  1. Klagen fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag tas ikke til følge.
  2. Utvalget opprettholder sitt vedtak i saken.
  3. Utvalget forutsetter at behandlende fylkesmann foretar en befaring i saken før endelig avgjørelse.