Politiske møter uke 42

Denne uken er det mye som skjer i den floraen av lokalpolitiske møter i Malvik kommune.

Formannskapet som kommunestyre

Aller først er mandagens møte i Formannskapet der møtet, som er i Formannskapssalen, starter med at Formannskapet settes som kommunestyremøte i forbindelse med en hastesak.

Saken handler om Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år – og endrede forutsetninger i den sammenheng.

Les hva Malviknytt skrev om saken her.

På den ordinære saklisten til Formannskapet står det åtte saker til behandling, hvorav tre er unntatt offentlighet:

(Saker vi har skrevet om er uthevet)

Møteplan – Politiske utvalg 2017

Endring av statutter Malvik kommunes kulturpris og frivillighetspris

Tertialrapport 2 økonomi-2016

Ytre Malvik Samfunnshus – oppgradering

Planstrategi 2016 – 2019, høringsutkast

Unntatt offentlighet:

Klage på avslag om skjenkebevilling Vikhammer Motell AS

Og to søknader om ettergivelse og/eller nedsettelse av eiendomsskatt for 2016

Etter møtet vil det bli to orienteringer:

Hommelvik helsetun – Rådmannens arbeid

Klokken 14.00 Legger Rådmannen fram forslaget til Budsjett 2017 og Økonomi- og handlingsplan 2017  -2020.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal i sitt møte se nærmere på saken om hva eiendomsskatten er brukt til i forhold til ordlyden i vedtaket da den ble innført fra 1.1.2015. Malviknytt har skrevet om saken i to artikler i det siste.

Har brukt e-skatten feil 

Ukontrollert pengebruk 

I tillegg skal kontrollutvalget behandle disse sakene:

Status kommuneøkonomi 2016 m.v

Bestilling av forvaltningsrevisjon – beredskapsarbeid i Malvik kommune.

Referatsaker til kontrollutvalgets møte 17.10.16.

Eventuelt.

 

Areal og samfunnsplanlegging

Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging har møte torsdag 20.oktober og starter dagen med befaring Dalabakkan og Svebergmarka. Utvalget skal også være trafikksikkerhetsutvalg med følgende på agendaen:

  • Orientering om søknader innsendt for «Aksjon skoleveg 2017»
  • Muligheter i forbindelse med Miljøpakken – i forhold til trafikksikkerhetstiltak
  • Befaring Dalabakken iht. ønske fra utvalget

ARESAM-utvalget får 46 referatsaker fremlagt i møtet og har i tillegg følgende saker til behandling:

Planid 201205 – Mindre endring av områderegulering for Hommelvik sentrum, endret plassering av pumpehus

Orienteringssak – prioritering av plansaker

8/4 – Pedersborg – Dispensasjon og fradeling – klage

I tillegg skal politikerne i utvalget få en orientering om Vikhammerelva (Storelva) med mer og det skal svares ut spørsmål fra representanten Anne S. Mostervik (AP)

Alle møtene holdes på Rådhuset i Hommelvik dersom ikke annet er oppgitt. Alle møtene er åpne for publikum.